image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม GPS เครื่องที่ ๕ หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ณ  หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย ผู้ช่วยฯธวัช สันธิสิริ รับมอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม จีพีเอส    GPS  เครื่องที่ ๕  รุ่น  Garmin  ๑๒   XL   มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท จากเจ้าหน้าที่ชมรมฯ เพื่อใช้ในงานป้องกันปราบปรามและลาดตระเวนรักษาป่า  ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็น ที่ขาดแคลนของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ทยอยนำส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างเพื่อเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ในงานลาดตระเวนตรวจป่า และงานด้านอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่อยมา อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืนป่าทุ่งใหญ่อีกด้วย

Share this:

CONVERSATION