image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบผ้าห่มกันหนาว เขตฯทุ่งใหญ่นายฉลอง จำปาเงิน ตัวแทนเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๖๐ ผืน เวชภัณฑ์ ๓๐ กล่อง ซึ่งบรรจุยาที่จำเป็น จำนวน ๑๕ รายการ ที่มักต้องใช้บ่อยๆในป่า โต๊ะเก้าอี้เรียนจำนวน ๑๕ ชุด จากเจ้าหน้าที่ชมรมฯ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ณ สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ ตามโครงการช่วยเหลือสนับสนุนพิทักษ์ป่าของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมาเพื่อให้ความช่วยเหลือ พนักงาน ลูกจ้าง พิทักษ์ป่า ผู้มีรายได้น้อย ให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น

Share this:

CONVERSATION