image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯแม่น้ำสุริยะ (ห้วยเดอลู)หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยเดอลู ตั้งอยู่ด้านเหนือสุดของเขตฯทุ่งใหญ่ใกล้ชายแดนพม่า เป็นหน่วยฯก็สร้างใหม่ ย้ายถอยร่นลงมาจากตำแหน่งเดิมข้างแม่น้ำสุริยะริมชายแดนที่แต่เดิมคือหน่วยฯแม่น้ำสุริยะมาอยู่ข้างห้วยเดอลู การลำเลียงขนส่งอุปกรณ์เครื่องมือจากเมืองไปยังเขตฯทุ่งใหญ่ ผ่านเส้นอุปสรรคทางที่ทอดยาวขึ้นเหนือจากประตูเขตฯทุ่งใหญ่จนสุดสายทางที่หน่วยฯเดอลูนั้น ต้องใช้ความมานะอดทนอย่างยิ่ง

การดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่ หน่วยฯห้วยเดอลูนี้ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชมรมฯภาคภูมิใจเป็นอย่าง ยิ่ง เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่หน่วยฯที่ได้ช่วยกันอย่างแข็งขันเพื่อให้หน่วยฯที่ อยู่ห่างไกลลึกเข้าไปในผืนป่าแห่งนี้ เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้ขับเคลื่อนอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและแสงสว่าง สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยฯอื่นๆข้างเคียงและหน่วยฯที่อยู่ห่างไกลโดยผ่านระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารทุ่งใหญ่ ที่มีสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" ทำหน้าที่ควบคุมและเชื่อมโยงส่งต่อทุกสัญญาณในความถี่ไปยังสถานีวิทยุเป้าหมายปลายทาง

Share this:

CONVERSATION