image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องโปรเจคเตอร์สนับสนุนงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เขตฯทุ่งใหญ่เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ ณ  สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ ชมรมฯได้มอบเครื่องโปรเจคเตอร์แก่เขตฯทุ่งใหญ่จำนวนหนึ่งเครื่องมูลค่า ๔๐,๕๕๓ บาท โดยหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด และนายวสันต์ สวัสดิ์สาย รับมอบไปใช้งานแล้วตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่ จำเป็นและขาดแคลน เพื่อที่ฝ่ายวิชาการและฝ่ายประชาสัมพันธ์เขตฯทุ่งใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จาก อุปกรณ์ที่จำเป็นและขาดแคลนดังกล่าว ในการนำเสนอเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ การประชุม การฝึกอบรม การจัดค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดงานนิทัศน์การและงานประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

การสนับสนุนเครื่องโปรเจคเตอร์แก่เขตฯทุ่งใหญ่ครั้งนี้ สืบเนื่องจากการจัดงานวันมรดกโลกของเขตฯทุ่งใหญ่ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา ซึ่งเขตฯทุ่งใหญ่ต้องขอหยิบยืมเครื่องโปรเจคเตอร์จากสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) มาใช้ระหว่างการจัดงานดังกล่าว ซึ่งไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ดังกล่าวขอ นำอุปกรณ์กลับในตอนค่ำระหว่างที่งานยังดำเนินการอยู่ อีกทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายวิชาการเขตฯทุ่งใหญ่มีกิจกรรมนำเสนอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อยู่เนืองๆ เช่นโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการฝึกอบรมพิทักษ์ป่า ตลอดจนการจัดนิทัศน์การ ฯลฯ ชมรมฯจึงเข้าให้การสนับสนุนเครื่องโปรเจคเตอร์เครื่องแรกของเขตฯทุ่งใหญ่ เครื่องนี้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาของเขตฯทุ่งใหญ่ แก่เยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และปลูกฝังสำนึกอนุรักษ์ เพื่อช่วยกันพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่ - มรดกโลกต่อไป

Share this:

CONVERSATION