image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างศาลาประชุมเสือ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาประชุมเสือที่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช ซึ่งจะใช้ในการประชุมเริ่มต้นการดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายนนี้ ศาลาประชุมชั่วคราวนี้ก่อสร้างอยู่ข้างอาคารสำนักงานหน่วยฯที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใต้ต้นรกฟ้าข้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่๑ มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ก่อสร้างด้วยไม้ไผ่มุงด้วยใบค้อ มีโต๊ะนั่งยาวสองฝั่งและโต๊ะขวางศาลาหน้าเวทีหนึ่งตัว ด้านหลังเวทีปิดด้วยฟากไม้ไผ่ปิดข้างด้านละ ๒ เมตร เพื่อบังแสงสำหรับการฉายภาพจากเครื่องโปรเจคเตอร์

เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากอาคารสำนักงานด้วยการร้อยสายฝังท่อฝังดิน แล้วติดตั้งแผงสวิทช์ควบคุมไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้

ศาลาประชุมนี้ จะถูกใช้ในการประชุมเริ่มต้นการดำเนินงานปฏิบัติการภาคสนามงานวิจัยเสือ รวมทั้งเป็นสถานที่บรรยายและอบรมทีมงานเจ้าหน้าที่ในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตลอดจนการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเมื่อภารกิจการดำเนินงานภาคสนามเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ ด้วย

Share this:

CONVERSATION