image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคตะวันตก กรมประมงเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ที่ผ่านมาคณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานจำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๑๐,๗๐๐ บาท แก่หัวหน้าฯวีระ รัตนจินดา ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคตะวันตก อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นขาดแคลนแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันฯ ในการปฏิบัติงาน และเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันฯที่ร่วมภารกิจงานอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกับชมรมฯอย่างต่อ เนื่องเรื่อยมา โดยหัวหน้าฯวีระได้รับมอบและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานแล้ว

ด้วยพื้นที่ทางน้ำที่เป็นส่วนหนึ่งในผืนป่าตะวันตกทั้งของอ่างเก็บน้ำเขื่อน เขาแหลมและเขื่อนศรีนครินทร์รวมกันครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ และมีพื้นที่ติดต่อทางบกกับพื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าหลายแห่ง  การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ผืนป่าตะวันตกและ ชมรมฯ ในการร่วมกันดำเนินโครงการและกิจกรรมอนุรักษ์เช่นศูนย์ป้องกันฯภาคตะวันตก และหน่วยป้องกันฯเขาแหลม ส่งผลให้เกิดความพัฒนาก้าวหน้าในการดำเนินการและความพยายามรักษา ป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่า สัตว์น้ำ และป่าไม้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังเช่น โครงการก่อสร้างปราการทางน้ำองทั่ง - ห้วยคือ ที่ช่วยป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหนือลำน้ำแควใหญ่ ลุ่มน้ำแม่กลองตอนบน ในปี ๒๕๔๖ และโครงการก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำและสัตว์ป่าห้วยบีคลี่ใน ปี ๒๕๔๘ รวมทั้งความร่วมมือและสนับสนุนในอนาคตในโครงการสนับสนุนต่างๆที่ได้หารือ ร่วมกัน ซึ่งชมรมฯจะได้ดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป เพื่อประโยชน์ในการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งป่าไม้ และประมง ในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ป่า ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนเพื่อแผ่นดินไทยของเราต่อไป

Share this:

CONVERSATION