image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯห้วยคือ (ปราการทางน้ำ)เมื่อการก่อสร้างปราการทางน้ำ องทั่ง-ห้วยคือ ดำเนินมาถึงระยะสุดท้าย หลังจากที่ชมรมฯได้ทุ่มเทการก่อสร้างด้วยความอดทนผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมาหลายเดือน การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่ปราการด่านตรวจทางน้ำก็เริ่มต้นขึ้น เพื่อเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและแสงสว่างที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากปราการทางน้ำจะตั้งอยู่ในลำน้ำแควใหญ่-แม่กลองตอนบน ลึกเข้าไปในผืนป่าท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำที่โอบรอบ

พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าหนึ่งเดียวที่มีความสำคัญกับ เจ้าหน้าที่ฯประจำด่านตรวจปราการทางน้ำนี้ ที่นอกจากจะให้แสงสว่างยามค่ำคืนที่มืดมิดกลางลำน้ำแล้ว ยังให้ความอบอุ่นใจมั่นคงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อต้องการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ วิทยุสื่อสารประจำด่านตรวจ หรือเมื่อต้องการความช่วยเหลือหรือเมื่อเวลาวิกฤติคับขันมาเยือน

Share this:

CONVERSATION