image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การประชุมสรุปการปฏิบัติงานภาคสนามงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่และปิดแคมป์เสือจากการเริ่มต้นงาน โครงการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ ที่ชมรมฯได้นำเสนอหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด และร่วมดำเนินงานกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเมื่อต้นปี ๒๕๔๘ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นผู้ให้การปรึกษาในการดำเนินงานของโครงการ เพื่อศึกษาจัดทำแผนที่ด่านสัตว์ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อ เป็นข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยสัตว์ป่าของเขตฯทุ่งใหญ่ ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย ในอนาคต และโครงการดังกล่าวได้ก้าวหน้าเป็นลำดับจนนำไปสู่แผนที่ด่านสัตว์ในพื้นที่ เป้าหมายในระยะแรกของโครงการ  พร้อมทั้งข้อมูลระบบนิเวศที่สำคัญอื่นๆ เช่น สัตว์ป่า แหล่งน้ำ ห้วยน้ำ ลักษณะป่า ตลอดจนภัยคุกคามต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากโครงการดังกล่าวนี้ได้นำไปประมวลผลและแสดงในรูปแบบ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์    GIS     เพื่อความสะดวกรวดเร็วและชัดเจนของการเรียกใช้ข้อมูล

ความ ก้าวหน้าของการจัดทำข้อมูลในโครงการดังกล่าวได้นำเสนอหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นระยะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูก ต้องตามหลักวิชาการ และในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกลางปี ๒๕๔๘ หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ได้แนะนำให้ขยายพื้นที่แปลงสำรวจให้มีขนาดสามร้อยตาราง กิโลเมตรและขยายเพิ่มเติมรวมเป็นพื้นที่แปลงสำรวจกว่าสี่ร้อยตารางกิโลเมตร ในระยะต่อมา เพื่อสนับสนุนแผนงานวิจัยเสือของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ในพื้นที่เขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกในอนาคต จนเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ จึงได้ตัดสินใจที่จะดำเนินงานวิจัยเสือเขตทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกเป็นแห่งที่ สอง ต่อจากเขตฯห้วยขาแข้งใน งานสัมมนาสัตว์ป่าครั้งที่ ๒๖ ที่ตึกคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมรมฯจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินงานของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เพื่อร่วมสนับสนุนงานวิจัยเสือของหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ดังเช่นที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศไทย โดยดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ได้สนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯห้วยขาแข้งและประสบความสำเร็จแล้วเป็นอย่างดี ซึ่งงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกภายใต้ความร่วมมือของสถานีวิจัย สัตว์ป่าเขานางรำ จะยังประโยชน์ทางวิชาการสัตว์ป่าของเขตฯทุ่งใหญ่และประเทศไทยต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังจะส่งผลสร้างความตื่นตัวทักษะความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติ หน้าที่และการทำงานวิชาการด้านงานวิจัย ของเจ้าหน้าที่ในเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกสืบต่อไป

ในการประชุมเตรียมการสนับสนุนโครงการดัง กล่าวที่ชมรมฯได้จัดขึ้นเมื่อ ต้นเมื่อต้นเดือนเมษายน ๒๕๔๙ นั้น เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานแก่สมาชิกฯและอาสาสมัครและทราบถึงแผนงานสนับสนุน โครงการฯที่จะต้องเตรียมการและเร่งดำเนินการ ซึงมีรายละเอียดของขั้นตอนและระยะเวลาต่อเนื่องหลายปีนับแต่นี้ไป เช่น การสนับสนุนการฝึกอบรมภาคปฏิบัติทีมเจ้าหน้าที่วิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ที่ส่งไปฝึกอบรมที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องแบบ เครื่องมือภาคสนามต่างๆ การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนงานวิจัยฯ น้ำมันเชื้อเพลง เสบียงอาหาร ยานพาหนะ การประชุม การฝึกอบรม ฯลฯ ซึ่งต้องประสานงานจัดการและการดำเนินงาน ตลอดจนจัดเตรียมงบประมาณล่วงหน้าในการสนับสนุนโครงการฯ และได้รายงานความคืบหน้าของโครงการสนับสนุนฯดังกล่าวแก่หัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด และหัวหน้าศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ เพื่อประสานแผนงานตามลำดับเรื่อยมา

โครงการ สนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกภายใต้ความร่วมมือของสถานี วิจัยสัตว์ป่าเขานางรำนี้ นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญต่องานวิชาการสัตว์ป่าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ข้อมูลวิชาการจากงานวิจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อการวางแผนจัดการเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง ให้สามารถดำรงสายพันธุ์อยู่ในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติและคงความภาคภูมิใจแก่คน ไทย ไม่ให้สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปดังเช่นสัตว์ป่าบางสายพันธุ์ที่ได้หายจากผืนป่า เมืองไทยไปแล้วตลอดกาล และคงความงดงามและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศผืนป่ามรดกโลกที่ชาวไทยและชาวโลก ต่างล้วนภาคภูมิใจ

งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก
ดำเนินงานโดย: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
ภายใต้ความร่วมมือ: นายศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย
สนับสนุนการดำเนินงานโดย: ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก

รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหารทีมเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก
ผู้อำนวยการ: เอิบ เชิงสะอาด
ผู้จัดการ: นายมนตรี แข็งเขตการณ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม: นายประนุช ภูมิพุก
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ: นายอำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล

Share this:

CONVERSATION