image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค มอบมุ้งกันยุงแก่จนท.ที่เข้ารับการฝึกอบรมพิทักษ์ป่ารุ่นที่ ๒เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๖ ชมรมฯได้มอบมุ้งกันยุงมาราเลีย จำนวน ๑๐๐ หลัง เพื่อแจกจ่ายแก่ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เข้ารับการฝึกอบรมพิทักษ์ป่ารุ่นที่ ๒ ซึ่งที่นายสุวิชช์ ทรงเตชะเลิศ ได้นำมาส่งมอบให้ชมรมฯ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งชมรมฯได้ดำเนินการแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ในวันสุดท้ายของการ ฝึกอบรมพิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่รุ่นที่๒ เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว

Share this:

CONVERSATION