image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

รายงานส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี)


รายงานการส่งมอบ
โครงการระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสาร พลังงานแสงอาทิตย์
และสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ “เขาพระฤๅษี”

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า, ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ,
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ และผู้มีเกียรติทุกท่าน

กระผม นายธวัชชัย เอี๊ยวตระกูล เจ้าหน้าที่ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก ทำหน้าที่อ่านรายงานการส่งมอบโครงการก่อสร้างเครือข่ายระบบวิทยุสื่อสาร โครงการก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ “เขาพระฤๅษี” โดยย่อดังนี้

หลังจากที่ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๘ แล้ว ก็ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ พิทักษ์ รักษา ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ผ่านโครงการและกิจกรรมอนุรักษ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ทำให้เห็นถึงอุปสรรคและปัญหาที่สำคัญในการทำงานในผืนป่าแห่งนี้ที่ควรได้รับการแก้ไข นั่นคือ การติดต่อสื่อสารที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัญหา และปัจจัยที่คุกคามต่ออนาคตและความอยู่รอดของธรรมชาติและผืนป่าแห่งนี้ ซึ่งหากมีระบบการสื่อสารที่มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งมั่นคง เชื่อมโยงข่าวสารต่างๆในเวลาอันรวดเร็ว ดังที่ผู้ที่ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืนป่าแห่งนี้อาจพึ่งพาอาศัยได้ เมื่อนาทีวิกฤตขับขันถึงชีวิตมาเยือนและต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งอาวุธประจำกายอาจไม่มีความหมายเท่ากับเครื่องวิทยุสื่อสารที่อยู่ข้างกาย ซึ่งช่วยสนับสนุนเพิ่มพูนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้พิทักษ์ป่าทั้งหลาย นอกเหนือจากเป็นช่องทางแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ในการจัดการ สั่งการ การสำรวจ วิจัย การป้องกันปราบปราม ตลอดจนการสื่อสารในกิจกรรมต่างๆของทุกชีวิตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในผืนป่านี้

ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก จึงได้เริ่มโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก โดยดำเนินการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าแม่กะสะเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ หนึ่งวันหลังจากวันทำพิธีอัญเชิญพระฤๅษีประทับศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ ที่ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกได้ร่วมทำการก่อสร้างบูรณะ ในสมัยนายไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร นับตั้งแต่นั้นเรื่อยมา

ในการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯนั้น จำเป็นต้องมีพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อนอุปกรณ์ระบบต่างๆ ในผืนป่าที่ห่างไกลเทคโนโลยีและความเจริญนี้ พลังงานทางเลือกที่เหมาะสม และเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมไม่ก่อมลภาวะที่ถูกเลือกนำมาใช้ในผืนป่านี้คือ พลังงานแสงอาทิตย์ แม้จะมีราคาสูงแต่ก็คุ้มค่าในระยะยาว ไม่เป็นภาระแก่เขตฯทุ่งใหญ่ในการจัดซื้อเชื้อเพลิงในอนาคต และมีอายุการใช้งานยืนยาว ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ระบบ พลังงานแสงอาทิตย์แก่สถานีวิทยุสื่อสาร แก่หน่วยพิทักษ์ป่าและด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าไปพร้อมกัน

ระหว่างที่โครงการทั้งสองได้ดำเนินการก้าวหน้าเป็นลำดับตามวันเวลาที่ผ่านไปนั้น ต้นปี ๒๕๔๖ ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก ก็ได้เริ่มต้นโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ไปพร้อมกันด้วย เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุของสถานีวิทยุสื่อสารต่างๆในผืนป่านี้ เพื่อสร้างเครือข่ายระบบวิทยุสื่อสาร โดยได้เริ่มต้นค้นหาสถานที่เหมาะสมในการก่อสร้างตามยอดเขาต่างๆในบริเวณนี้เรื่อยมา จนในที่สุดจึงค้นพบสถานที่แห่งนี้ จึงรายงานให้อดีตหัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ ทราบ แล้วจึงทำการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารชั่วคราว ณ  สถานที่ที่ท่านทั้งหลายนั่งประชุมอยู่นี้

สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ชั่วคราว ก่อสร้างด้วยไม้ไผ่หลังคามุงด้วยสังกะสี มีนามเรียกขานว่า “ เขาพระฤๅษี ” ตามที่อดีตหัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ ตั้งไว้ให้  ด้วยอยู่ในเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อ“ฤๅษี”ทุ่งใหญ่ ได้ทำหน้าที่ทดสอบการรับส่งสัญญาณในความถี่เรื่อยมา จนกระทั่งนายเอิบ เชิงสะอาด เข้าทำหน้าที่หัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นปีที่เขตฯทุ่งใหญ่ครบรอบวาระ ๓๐ ปี ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก จึงได้นำโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่เข้าหารือกับหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ ด้วยวิสัยทัศน์และความเข้าใจถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าวของหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด จึงได้ให้การสนับสนุนผลักดันประสานงานนำเรื่องเสนอกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในสมัยอดีตอธิบดี สมชัย เพียรสถาพร

หลังจากที่โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกจึงได้บรรจุโครงการก่อสร้างวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่ง ใหญ่เข้าไว้ในโครงการก่อสร้างวาระครบรอบ ๓๐ ปี เขตฯทุ่งใหญ่พร้อมกับโครงการก่อสร้างอาคารนิทรรศการหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช และโครงการก่อสร้างบ้านพักหน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่และชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก จึงได้ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ“ฤๅษี”ทุ่งใหญ่ แล้วจึงเริ่มต้นทำการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ “เขาพระฤๅษี” นับแต่นั้นตามแผนงานเรื่อยมา

วัสดุก่อสร้างน้ำหนักรวม ๑๕ ตัน ได้เริ่มทยอยขนส่งมายังยอดเขาแห่งนี้ เพื่อก่อสร้างฐานรากคอนกรีตตั้งเสาวิทยุสื่อสารและอาคารสถานีวิทยุสื่อสาร เดือนตุลาคม ๒๕๔๗ ทำการหล่อฐานรากคอนกรีตเสาวิทยุ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทำการก่อสร้างเสาวิทยุ จนกระทั่งเดือนเมษายน ๒๕๔๘ จึงทำการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุสื่อสาร และติดตั้งอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารและพลังงานแสงอาทิตย์จนแล้วเสร็จ ด้วยแรงงานจากการสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่         ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกและอาสาสมัคร

สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ “ เขาพระฤๅษี ”  ตั้งอยู่ที่พิกัด E480075  N1693858 ความสูง ๑,๐๑๑ เมตรจากระดับน้ำทะเล เสาวิทยุสื่อสารเทาเวอร์แบบ Guyed Wire ความสูง ๒๔ เมตร สายอากาศไดโพล ๘ แสต็ก ๒ ต้น วิทยุสื่อสารขนาดกำลังส่ง ๖๐ วัตต์ ๒ เครื่อง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ คอนโทรลเลอร์ ๑๐ แอมป์ แบตเตอร์รี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ๑๐๐ แอมป์ ๔ ลูก อินเวอร์ตเตอร์ขนาด ๕๐๐ วัตต์ ๑ เครื่อง สายล่อฟ้า ไฟเตือนยอดเสาวิทยุ อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และอุปกรณ์ประจำสถานีอื่นๆ อาคารสถานีวิทยุสื่อสารก่อสร้างด้วยเทคนิคน็อคดาวน์ ขนาดรวมระเบียงหน้าหลัง ๔.๕ X ๙ เมตร โครงสร้างทำด้วยเหล็ก ปูพื้นด้วยแผ่นวีวาร์บอร์ดทับด้วยแผ่นพื้นดูล่าร์ฟลอร์ วงกบหน้าต่างอลูมีเนี่ยมกระจกบานเกล็ด ผนังแผ่นไม้เฌอร่า ระเบียงหลังและพื้นใต้อาคารปูกระเบื้อง หลังคามุงสังกะสี กันสาดหน้าโพลีเมอร์ ห้องน้ำติดตั้งสุขภัณฑ์ปูกระเบื้อง โครงสร้างเหล็กทาสีกันสนิม ตัวอาคารทาสีพลาสติก ด้านหลังสถานีติดตั้งถังเก็บน้ำจำนวน ๑๐,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ระหว่างการก่อสร้างต้องบรรทุกน้ำจากห้วยเซซาโว่ที่อยู่ห่างออกไป ๔ กิโลเมตร ขึ้นมายังหน้างานก่อสร้างบนยอดเขานี้ สิ้นงบประมาณการก่อสร้าง ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาท)

ในขณะเดียวกัน โครงการก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารและพลังงานแสง อาทิตย์ก็ดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงเดือนมกราคม ๒๕๔๙ สถานีวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่า และด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าทั่วทั้งผืนป่านี้จำนวน ๒๐ สถานี ได้ถูกปรับปรุงและก่อสร้าง พร้อมกับการติดตั้งอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่สถานีวิทยุสื่อสารหน่วย พิทักษ์ป่าอีกจำนวน ๑๔ หน่วยเสร็จสิ้นลง สิ้นค่าใช้จ่าย ๗๘๐,๐๐๐ บาท(เจ็ดแสนแปดหมื่นบาท) รวมค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานก่อสร้างทั้งสามโครงการ  ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท)

ในการดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เรื่อยมานั้น เจ้าหน้าที่ชมรมฯและอาสาสมัครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ต้องเดินทางรอนแรมขนส่งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือไปทั่วทั้งผืนป่าอันกว้างใหญ่ ไพศาลแห่งนี้ท่ามกลางอุปสรรคปัญหานานัปการตลอดทุกฤดูที่เปลี่ยนไป นอกเหนือจากอุปสรรคของเส้นทางที่ลำบากและทุรกันดารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน ดังที่ท่านทั้งหลายในที่นี้ทราบเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งเสี่ยงภัยและชีวิตในการปฏิบัติงานบนความสูงซึ่งหากแม้นเกิดข้อผิด พลาดขึ้น นั่นอาจหมายถึงความสูญเสียใหญ่หลวงของครอบครัวและญาติพี่น้อง และความล้มเหลวของโครงการที่มีความสำคัญยิ่งต่อผืนป่านี้

ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท ร่วมมือประสานงานของเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกและอาสาสมัครที่ส่วนหนึ่งมาร่วมประชุมอยู่ ณ สถานที่นี้ กอปรกับวิสัยทัศน์ในการทำงานของอดีตหัวหน้าไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ และหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ความร่วมมือและสนับสนุนจากข้าราชการ พิทักษ์ป่า พนักงานราชการและลูกจ้างของเขตฯทุ่งใหญ่ ในที่สุดความฝันอันยาวนานของผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ ที่อยากจะเห็นเขตฯทุ่งใหญ่มีระบบการสื่อสารที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทั่วทั้งเขตฯทุ่งใหญ่ก็เป็นจริงเมื่อเขตฯทุ่งใหญ่ครบรอบวาระ ๓๐ ปี

บัดนี้ ทั่วผืนฟ้าของผืนป่าแห่งนี้ มีเครือข่ายระบบวิทยุสื่อสารที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยหูครอบคลุมทุกสัญญาณในความถี่ รวมทั้งสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่“เขาพระฤๅษี” ควบคุมเชื่อมโยงสัญญาณไปยัง สถานีวิทยุหน่วยพิทักษ์ป่าและด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าทั่วทั้งเขตฯทุ่งใหญ่ และศูนย์วิทยุเกิงสะดาที่ได้พัฒนาปรับปรุงขึ้นในโครงการนี้ด้วย พร้อมทั้งติดตั้งระบบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ที่ห้องศูนย์วิทยุแห่งนี้ เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารจากโลกภายนอกเข้าสู่เครือข่ายระบบวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารทั้งจากภายในและภายนอกของผืนป่านี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ “เขาพระฤๅษี” ที่อยู่ต่อหน้าเบื้องล่างท่านทั้งหลายนี้ อาจกล่าวได้ว่าถูกก่อสร้างขึ้น ด้วยความฝันอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นทุ่มเท  ให้เป็นอีกหนึ่งศูนย์วิทยุสื่อสารที่แข็งแกร่งที่สุดในข่ายผืนป่าตะวันตก และของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์และอนุสรณ์แห่งความพยายามความร่วมมือ ที่เป็นรูปธรรมสมดังที่ท่านทั้งหลาย ตลอดจนนักอนุรักษ์ผู้เสียสละที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว ได้ช่วยกันรักษาสืบทอดผืนป่าของแผ่นดินไทยมายังรุ่นเราเพื่อส่งมอบไปยังคน รุ่นต่อไปให้ยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและแผ่นดินไทยสืบต่อไป

ในท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้ กอปรด้วยข้าราชการผู้มีอุดมการณ์ทำหน้าที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของประเทศแทนคนไทยทั้งแผ่นดินนี้ ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกพร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทั้งมวล รู้สึกเป็นเกียรติ ซาบซึ้งและขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่าน และจะจดจำวันที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่นี้ ที่ท่านทั้งหลายเดินทางมาร่วมพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบวิทยุสื่อสาร ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และสถานีวิทยุสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ “เขาพระฤๅษี” ณ ยอดเขาในพื้นที่ศักดิ์สิทธ์แห่งนี้ เพื่อที่เขตฯทุ่งใหญ่ได้รับมอบครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายในโครงการ ทั้งสามนี้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และดูแลรักษา เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการพิทักษ์ รักษา ผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ ให้ยั่งยืนสืบไป

ท้ายที่สุดนี้  ขอเดชะบารมีแห่ง องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่สถิตประทับอยู่ ณ ผืนป่าแห่งนี้ และอำนาจศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ ได้ปกป้องคุ้มครองทุกท่าน ให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานยิ่งๆขึ้นไป

ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก
๓ มีนาคม ๒๕๔๙
บินนาน / เรียง / พิมพ์
ธวัชชัย เอี๊ยวตระกูล / อ่านรายงาน

Share this:

CONVERSATION