image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การสนับสนุนเสบียงอาหาร, ยาและเวชภัณฑ์, น้ำมันเชื้อเพลิง, ฯลฯ ครั้งที่ ๗ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ชมรมฯได้เข้าสนับสนุนเสบียงทีมงานเสือทุ่งใหญ่เป็นครั้งที่ ๖ หลังจากที่ได้แวะเยี่ยมไข้นายสุรชัย "จ่ายี่สิบ" ที่บ้านจงอั่วแล้ว ภารกิจนี้นับว่าเป็นการส่งเสบียงสนับสนุนงานวิจัยเสือก่อนการปิดแคมป์เสือใน วันที่ ๒๓ ธันวาคม ที่จะถึงนี้แล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นการดำเนินงานภาคสนามเมื่อต้นเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมาจวบจนถึงปลายเดือนธันวาคม ช่างอั๋นเป็นผู้หนึ่งที่ได้เข้าร่วมภารกิจการสนับสนุนขนส่งเสบียงอาหารอย่าง แข็งขัน รวมทั้งร่วมปฏิบัติงานวิจัยเสือภาคสนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ และอาสาสมัครชมรมฯท่านอื่นตลอดมา

การส่งเสบียงและอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทีมเสือในการดำเนินงาน วิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่นี้เริ่มต้นภารกิจครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมาก่อนกการเริ่มต้นการปฏิบัติงานภาคสนาม และดำเนินต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปลายเดือนธันวาคมในวันประชุมสรุปผลปิดแคมป์ เสือ เสบียงอาหารส่วนหนึ่งได้มาจากการเสียสละของเจ้าหน้าที่ชมรมฯอาสาสมัครและผู้ สนับสนุน ที่ช่วยกันออกเงินจัดซื้อเสบียงอาหารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเสือได้อิ่มท้อง มีกำลังในการปฏิบัติงาน

กระบวนการสนับสนุนเสบียงเจ้าหน้าที่ที่เสือ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของงานวิจัย เสือเขตฯทุ่งใหญ่เริ่มต้นจาก การรับใบสั่งเสบียงที่มีมาในรูปแบบต่างเช่น การเขียนใส่กระดาษ การสั่งปากเปล่า การแจ้งผ่านเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ผ่านโทรศัพท์ และการสื่อรวมส่งรายการทางตรงผ่านการสื่อสารระบบดาวเทียมตรงมายังสำนักงาน ชมรมฯ

แล้วเจ้าหน้าที่ชมรมฯจึงทำการ"จ่ายตลาด" รอบแรกในช่วงเย็นจนถึงค่ำเพื่อหาซื้อเสบียงอาหารข้าวของต่างๆตามรายการ แล้วจึงทำการ "จ่ายตลาด" รอบที่สองอีกครั้งเมื่อเวลาหลังเที่ยงคืนเมื่อได้เวลาที่แม่ค้าผักนำผักสดมา ถึงตลาดแล้ว เสบียงอาหารทั้งหมดที่จัดซื้อมานั้นรวมทั้งวัสดุเครื่องมือต่างๆจะกองรวมกัน อยู่ที่ชั้นล่างและด้านหน้าอาคารสำนักงานชมรมฯ เพื่อรอเวลาหลังตีสองจึงทำการขนย้ายจัดเรียงขึ้นยานพาหนะ ก่อนจะเริ่มออกเดินทางเมื่อเวลาหลังตีสี่แล้วก่อนที่ฟ้าจะสาง เพื่อให้เสบียงอาหารเดินทางไปถึงที่หมายอันห่างไกลก่อนเวลาพระอาทิตย์ตกดิน

การเดินทางไปกลับในแต่ละเที่ยวจากสำนักงานชมรมฯไปยังที่หมายปลายทางที่เขตฯ ทุ่งใหญ่นั้นรวมระยะทางร่วมพันกิโลเมตรในแต่ละครั้งของภารกิจ ซึ่งผู้ควบคุมยานพาหนะตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่บ่อยครั้งต่างต้องอดตา หลับขับตานอน นั่งสุมอัดกันไปในยานพาหนะชมรมฯเพียงคันเดียว สำหรับผู้ควบคุมยานพาหนะชมรมฯที่ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของชีวิตเพื่อน ร่วมงานด้วยแล้ว นับเป็นภาระที่หนักหน่วงเอาการเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากเมื่อไปถึงที่หมายแล้วมักจะหมดแรงหลับเป็นตายไปเสียทุกครั้ง เนื่องจากตรากตรำอ่อนเพลียจากการอดนอนตามปรกติ

เมื่อ "รถกับข้าว" ไป ถึงยังที่หมายปลายทางและแจกจ่ายเสบียงอาหารแก่เจ้าหน้าที่ทีมเสือตามเส้นทาง ทันตามกำหนด และได้เห็นรอยยิ้มและเสียงเฮของเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมงานที่เฝ้ารอที่แสดง ความดีใจ ความเหนื่อยล้าก็พลันสลายหายไป เปลี่ยนเป็นความสุขความภาคภูมิใจที่ภารกิจการส่งเสบียงที่สำคัญนี้ได้สร้าง ความสุขและเติมเต็มกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมปฏิบัติงาน และช่วยหนุนเสริมขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัยไปสู่เป้าหมาย

และในภารกิจครั้งนี้ ชมรมฯได้นำอัลบั้มภาพถ่ายเสือโคร่งและสัตว์ป่าจำนวนสามเล่นรวมร้อยกว่าภาพ ที่ได้จากการดำเนินงานวิจัยในแปลงที่หนึ่ง ที่ได้รับมอบมาจากผู้ช่วยฯสมโภชน์ สถานี วิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ มาให้เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ได้ชม ซึ่งยังความสุขและความยินดีปรีดาแก่เจ้าหน้าที่ทีมเสือและเจ้าหน้าที่เขตฯ ทุ่งใหญ่ที่ร่วมปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นภาพเสือโคร่งตัวแรกของเขตฯทุ่งใหญ่และสัตว์ป่าหลายชนิด ซึ่งบางชนิดเป็นสัตว์ป่าที่หาพบตัวได้ยาก แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางระบบนิเวศของเขตฯทุ่งใหญ่ ก่อให้เกิดกำลังใจให้ทุ่มเทกับการดำเนินงานวิจัยในแปลงที่สองต่อไป

นอก จากภาพถ่ายเสือโคร่งและสัตว์ป่า ที่ได้จากการดำเนินงานวิจัยฯนี้จะช่วยเพิ่มพูนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ทั้งหลายแล้ว ยังช่วยกระตุ้นความสนใจใคร่รู้แก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถกเถียงสอบถามกันไปมาถึงประเภทและ ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าในรูป จนในที่สุดต้องให้ผู้ช่วยแหล่จากสถานีวิจัยเขานางรำเป็นผู้ให้คำอธิบายชี้ แจง

และนับเป็นโชคดีที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย ได้จัดส่งคู่มือจำแนกสัตว์ป่า เพื่องานป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าให้แก่ชมรมฯจำนวนหนึ่งเล่ม ซึ่งชมรมฯได้นำติตัวมาด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้สนใจและต้องการความชัดเจน ของข้อมูลได้ศึกษาหาความรู้ในรายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือการจำแนกสัตว์ป่าดังกล่าวนับว่ามีประโยชน์อย่างมากแก่เจ้าหน้าที่ เพราะมีทั้งภาพพิมพ์สีของสัตว์ป่าต่างๆพร้อมคำอธิบาย ซึ่งชมรมฯจะได้ประสานงานขอความสนับสนุนจาก ด.ร.อนรรฆ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศไทย ให้ช่วยจัดส่งคู่มือดังกล่าวเพิ่มเติมแก่เขตฯทุ่งใหญ่ต่อไป

Share this:

CONVERSATION