image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค หน่วยพิทักษ์ป่าทิขุ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ชมรมฯภารกิจตรวจเยี่ยมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์และถุงยังชีพที่บรรจุของใช้ในชีวิตประจำวันแก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าทิขุ และหน่วยพิทักษ์ป่าอื่นๆในเขตฯทุ่งใหญ่ และเพื่อเพิ่มพูนขวัญกำลังใจและรับฟังปัญหาความขาดแคลนจำเป็นด้านอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในการวางแผนงานสนับสนุนในอนาคต เพื่อช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาข้อจำกัดในการทำงานเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ผืนป่าทุ่งใหญ่ ให้ตรงกับอุปสรรคปัญหาข้อจำกัดในการทำงานทั้งในส่วนเฉพาะหน้าและในระยะยาว

Share this:

CONVERSATION