image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค หน่วยพิทักษ์ป่าทิขุ๖ มิถุนายน ๒๕๓๙ ชมรมฯภารกิจตรวจเยี่ยมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยเดลูและหน่วยพิทักษ์ป่าอื่นๆในเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ถอยร่นจากตำแหน่งเดิมที่ติดกับแนวชายแดนข้างแม่น้ำสุริยะมายังห้วยเดอลู ตามคำแนะนำของนายวิชัย ไทรสังขละกมล "ไทซ่า"  หัวหน้าหน่วยแม่น้ำสุริยะ ที่ต้องสูญเสียอาคารบ้านพักหน่วยฯเดิมทั้งหมดเน่องจากถูกกองกำลังต่างชาติเผาทำลายเหลือเพียงป้ายชื่อหน่วยฯ ซึ่งชมรมฯได้ร่วมสนับสนุนวัสดุในการก่อสร้างหน่วยฯแห่งใหม่นี้ด้วย

การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ยารักษาโรคนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มพูน ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่แล้ว ยังเป็นโอกาสในการรับฟังปัญหาความขาดแคลนจำเป็นด้านอื่นๆเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ในการวางแผนงานสนับสนุนในอนาคต เพื่อช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาข้อจำกัดในการทำงานเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ผืนป่าทุ่งใหญ่ ให้ตรงกับอุปสรรคปัญหาข้อจำกัดในการทำงานทั้งในส่วนเฉพาะหน้าและในระยะยาว อีกด้วย


Share this:

CONVERSATION