image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค หน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่อง๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ชมรมฯภารกิจตรวจเยี่ยมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์และถุงยังชีพที่บรรจุของใช้ในชีวิตประจำวันแก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่องและ หน่วยพิทักษ์ป่าอื่นๆตามเส้นทางในเขตฯทุ่งใหญ่ และสนับสนุนเสบียงในการลาดตระเวนและเพื่อเพิ่มพูนขวัญกำลังใจพร้อมรับฟัง ปัญหาความขาดแคลนจำเป็นด้านอื่นๆ เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ในการวางแผนงานสนับสนุนในอนาคต เพื่อช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาข้อจำกัดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ตรงกับ อุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องที่ติดขัดในการทำงาน ทั้งในส่วนเฉพาะหน้าและในระยะยาว

Share this:

CONVERSATION