image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

รายงานการส่งมอบด่านสกัดปราการทางน้ำองทั่ง - ห้วยคือ


เมื่อต้นปี ๒๕๔๕ หัวหน้าเขตทุ่งใหญ่ฯ นายไพบูลย์ เศวตมาลานนท์  ได้ชักชวนชมรมฯ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยคือ ซึ่งจมอยู่ใต้ลำน้ำแม่กลอง และศึกษาระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติของลำน้ำสายนี้  ทำให้สมาชิกชมรมฯ ทราบถึงหน้าที่และความสำคัญตลอดจนปัญหาของหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยคือและลำน้ำแม่กลอง ที่เป็นหนึ่งในสามลำน้ำต้นทุนหลักที่ไหลลงสู่อ่างเขื่อนศรีนครินทร์

หัวหน้าไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ ได้ขอความสนับสนุนจากชมรมฯ ให้ช่วยบูรณะก่อสร้าง ด่านสกัดที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ซึ่งเดิมจะใช้ปิดกั้นลำน้ำแม่กลองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและการลักลอบล่าสัตว์ป่า ณ ลำน้ำสายนี้ในช่วงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกัน เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและทรัพยากรทางธรรมชาติตลอดจนระบบนิเวศน์ที่ยังอุดมสมบูรณ์ และปลอดจากการบุกรุกจากราษฎร

ด้วยตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความสำคัญของด่านสกัดนี้ ชมรมฯจึงได้รับงานบูรณะก่อสร้างด่านสกัดฯ นี้เข้าอยู่ในโครงการสนับสนุนของชมรมฯ โดยชมรมฯได้รับมอบด่านสกัดนี้จากเขตฯ ซึ่งลากจูงนำมาจอดอยู่ ณ ศูนย์ป้องกันปราบปรามการประมงน้ำจืด ภาคตะวันตก อำเภอศรีสวัสดิ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เข้าอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของชมรมฯ และได้เริ่มต้นดำเนินการบูรณะก่อสร้างเรื่อยมา โดยได้รับความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และไฟฟ้าในการทำงานจากนายสุวิทย์ คชสิงห์ หัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปราม การประมงน้ำจืด และนายประเสริฐ มากทรัพย์ ผู้ช่วยศูนย์ฯ ตลอดจนความสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกท่านเป็นอย่างดี

ด่านสกัดฯที่ได้รับการบูรณะก่อสร้างใหม่และสำเร็จลงแล้วนี้ใช้งบประมาณการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้างรวม ๒๐ วัน ออกแบบโดย นายเทเวศร์ อุตวิชัย วุฒิสถาปนิก ๗ ว.ส.ถ. (ประธานชมรมฯ ปี ๒๕๔๔) แบ่งการใช้สอยพื้นที่อาคารออกเป็น ๓ ห้อง ขนาด ๓x๖ เมตร ๑ ห้อง เพื่อใช้เป็นที่ทำการของด่านฯ และห้องขนาด ๓X๓ เมตร ๒ ห้อง เพื่อใช้เป็นห้องพักเจ้าหน้าที่ด่านฯ โครงสร้างช่วงล่างเป็นทุ่นเหล็ก เสริมโครงเหล็กยึดภายในจำนวน ๕ ลูก(ของเดิมมี ๖ ลูก แต่เนื่องจากชำรุดเสียหายมาก ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้ตัดออกและนำแผ่นเหล็กมาใช้ซ่อมแซมทุ่นเหล็กลูกอื่นๆ และซ่อมแซมพื้นแพด่านสกัดฯและห้องน้ำ)  พื้นและโครงสร้างช่วงบนเป็นเหล็ก(ของเดิม) หลังคาสังกะสี(ของเดิม) ผนังและฝ้าเป็นไม้เฌอร่า ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเหล็ก บานกระจกเกล็ดหมุนอะลูมีเนี่ยมทุกห้อง บานประตูไม้อัดแบบกันน้ำ ๓ บาน ห้องด้านหน้าเปิดช่องไว้ติดตั้งผ้าใบกันสาดแบบรอกหมุนและฝาบิดแบบบานพับ ด้านหลังมีลานซักล้างและห้องสุขาติดตั้งสุขภัณฑ์หลังคาเปิดโล่ง รอบตัวอาคารติดตั้งราวเหล็กแป๊บน้ำ ใต้ตัวอาคารแขวนล้อยางรถยนต์กันกระแทก ๑๒ เส้น  พื้นภายในตัวอาคารปูพื้นยางดูร่าฟลอร์ ทุ่นลอยใต้อาคารและพื้นเหล็กอาคารทาสีกันสนิม ฝ้าและผนังอาคารทาสีเขียวอ่อน บานประตูและวงกบทาสีน้ำมัน

ส่วนด้านของอุปกรณ์ประกอบอาคารที่มอบให้พร้อมด่านสกัดฯนี้ ประกอบด้วย :

บนหลังคาติดตั้งเสาส่งวิทยุสื่อสารและสายอากาศแบบรอบตัว ๑ ต้น และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ solar cell ขนาดกำลัง ๔๐ วัตต์ ๑ แผง ชายหลังคาด้านหน้าติดตั้ง ไฟเตือนฉุกเฉิน ๑ ดวง ในห้องปฏิบัติงานและผนังอาคารด้านหลังติดตั้งไฟแสงว่างจุดละ ๑ ดวง  แผงควบคุมอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์และระบบไฟฟ้าติดตั้งไว้ที่ผนังห้องด้านหน้า พร้อมแบตเตอร์รี่สำรองไฟชุดพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๑๐๐ แอมป์ ๑ ลูก และวิทยุสื่อสารแบบติดตั้งในรถยนต์ยี่ห้อไอคอม รุ่นไอซี ๒๐๐๐ ขนาดกำลัง ๑๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด

เพื่อให้ด่านสกัดฯนี้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ชมรมฯได้สนับสนุนซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ดีเซลล์เรือหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยคือที่ จมน้ำชำรุดเสียหาย และแบตเตอร์รี่สำรองไฟขนาด ๑๐๐ แอมป์ อีก ๑ ลูก พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ ๕ และ รัชการที่ ๙ จำนวน ๒ ภาพ ยางในรถยนต์ทำแพลอย ๓ เส้น เครื่องนอน ๒ ชุด อุปกรณ์เครื่องครัวและเครื่องใช้จำนวนหนึ่ง น้ำมันดีเซลล์จำนวน ๒๕๐ ลิตร

ในการบูรณะก่อสร้างด่านสกัดฯ นื้ นายวิศิษฎ สมานวณิชย์ (ประธานชมรมฯ ปี ๒๕๔๖) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นายเทเวศร์ อุตวิชัย ออกแบบและควบคุมงาน นายอนุวัตรใจ ซื่อ ช่างควบคุมงาน นายเทอดศักดิ์ ภัทรวาณี หัวหน้าช่าง นายอำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล  ฝ่ายขนส่งสนับสนุนและประสานงาน ทีมช่างประกอบด้วย นายนธี ภัทรวาณี นายเนตร กลิ่นชู นายชัยพัทธ์ งิ้วไชยราช  นอกจากนี้ ความสำเร็จในการก่อสร้างด่านสกัดฯนี้ยังได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนเป็น อย่างดียิ่งจากสมาชิกชมรมฯเหลวเปล๋ว และบริษัทห้างร้านผู้สนับสนุนภารกิจชมรมฯ รวมทั้งนายนิวัฒน์ ศรีด่านชัย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยคือและเจ้าหน้าที่หน่วยฯ

ความพยายามบูรณะก่อสร้างด่านสกัดฯนี้ ได้ผ่านอุปสรรคและปัญหานานับปการ แต่ในที่สุดภารกิจที่สำคัญนี้ก็สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความมุ่งมั่นพยายาม ด้วยศรัทธาและปณิธาน ของผู้เสียสละและความสนับสนุนร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ด้วยความหวังที่จะรักษาลำน้ำแม่กลองและทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และงดงามนี้ และส่งเสริมจรรโลงอุดมการณ์อนุรักษ์ให้ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในการสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้รอดพ้นจากหายนะการลักลอบบุกรุกและทำลาย เพื่อประโยชน์แก่สังคมส่วนร่วมและประเทศชาติ และเป็นมรดกตกทอดไปยังคนรุ่นต่อๆไป

ขอแสดงความขอบคุณหัวหน้าไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ หัวหน้าเขตฯ ผู้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่ ด้วยความมานะทุ่มเทอย่างแท้จริง และได้ชักชวนให้ชมรมฯ ได้มีโอกาสร่วมภารกิจในงานสำคัญนี้ ขอขอบคุณหัวหน้าไพโรจน์  เข็มปัญญา หัวหน้าเขตฯ ห้วยขาแข้ง ที่ได้มอบความไว้วางใจการบูรณะก่อสร้างด่านสกัดฯ นี้ให้ชมรมฯ ได้มีส่วนในความพยายามที่จะร่วมรักษาผืนป่ามรดกโลก ทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกนี้ไว้

ปราการด่านสกัดฯอันแข็งแกร่งงดงามหลังนี้ อาจนับเป็นชัยชนะเล็กๆของธรรมชาติและสัตว์ป่าเหนือลำน้ำแม่กลองอีกครั้ง ของความสำเร็จในการร่วมมือประสานงานและความพยายามในการอนุรักษ์ของเขตฯทุ่ง ใหญ่-ห้วยขาแข้งและชมรมฯ ที่ได้ร่วมทำหน้าที่เฝ้าดูแลรักษาลำน้ำสายนี้สมดังเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ อุดมการณ์แห่งการอนุรักษ์ และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งดวงวิญญาณนักอนุรักษ์ที่ล่วงลับไป แล้วทุกท่านได้ปกปักรักษาปราการด่านสกัดฯนี้ ให้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ดั่งปราการทางน้ำอันแข็งแกร่งที่จะคงอยู่พิทักษ์ปกป้องธรรมชาติและสัตว์ป่า คู่กับลำน้ำสายนี้ตลอดไป

สามสิบวันแห่งความยากลำบากและความพยายามทุ่มเทจนงานบูรณะก่อสร้างด่านสกัดฯนี้สำเร็จลุล่วงลง จะตราตรึงฝังแน่นอยู่ในความทรงจำส่วนลึกของอาสาสมัคร ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมและสมาชิกชมรมฯตลอดไป

บัดนี้ ชมรมฯขอส่งมอบคืนด่านสกัดปราการทางน้ำ องทั่ง - ห้วยคือ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง มรดกโลก ที่อยู่ในความดูแลของชมรมฯ มาตลอด ๓๐ วันนี้ มอบคืนแก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง เพื่อดูแลรับผิดชอบและใช้ประโยชน์ให้สมดังวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์การอนุรักษ์สืบต่อไป..
ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๖
อำพล  เรียง / พิมพ์
เทเวศร์ ตรวจทาน / อ่านรายงาน

Share this:

CONVERSATION