image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานครั้งที่ ๓เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ชมรมฯมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการก่อสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เพื่อสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เพิ่มเติมจากที่ชมรมฯได้ดำเนินการให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ซึ่งจะช่วยให้การทำงานสำนักงานของสถานีวิจัยฯมีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้น

อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ชมรมฯสนับสนุนให้ในครั้งนี้ประกอบด้วย อุปกรณ์จุดรับส่งสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Access Point) อุปกรณ์ชุมสายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Switch Hub) อุปกรณ์รับส่งข้อมูลไร้สายแบบ USB (Wireless Network Card) และสายสัญญาณ (UTP CAT5 Cable) ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ชมรมฯได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ และก่อสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายแก่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เรียบร้อยและใช้งานได้แล้ว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้งานอุปกรณ์ การปรับตั้งค่าอุปกรณ์และอื่นๆ รวมทั้งความรู้เบื้องต้นในการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่เจ้าหน้าที่ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเพื่อให้สามารถปรับขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในอนาคตด้วยตามความต้องการด้วยตนเองอีกด้วย

Share this:

CONVERSATION