image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารและเสบียงอาหาร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารจำนวน ๖ เครื่อง บะหมี่สำเร็จรูป ๓๐ ลัง พร้อมเสบียงอาหารแห้งแก่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเขตฯทุ่งใหญ่ที่กำลังภารกิจการลาดตระเวนพื้นที่ทุ่งใหญ่ที่ พบผู้ลักลอบล่าสัตว์เมื่อเดือนที่ผ่านมา การสนับสนุนมอบเครื่องวิทยุสื่อสารเพิ่มเติมครั้งนี้ ทำให้ฝ่ายปราบปรามเขตฯทุ่งใหญ่ชั้นในมีเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมใช้งานเพิ่ม เป็น ๑๐ เครื่องแล้ว ตามโครงการจัดหาเครื่องวิทยุสื่อสารแก่เขตฯทุ่งใหญ่ ที่ชมรมฯได้พยายามจัดหาและมอบเครื่องวิทยุสื่อสารแก่เขตฯทุ่งใหญ่เรื่อยมา ก่อนหน้านี้จำนวน ๓๖ เครื่อง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจำนวนเจ้าหน้าที่และพื้นที่เขตฯทุ่งใหญ่แล้ว ก็ยังไม่อาจนับได้ว่าพอเพียง ซึ่งชมรมฯจะได้พยายามจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่มี อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือวิทยุสื่อสาร และเสบียงอาหารแก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเขตฯทุ่งใหญ่ครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของ นายดำรงค์ พิเดช อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่มีนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่าและการตัดไม้ ทำลายป่า ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศ โดยได้ให้การสนับสนุนอาวุธและเพิ่มอัตรากำลังพลแก่เขตฯทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง ผืนป่ามรดกโลกก่อนหน้านี้ ซึ่งการสนับสนุนจากกรมอุทยานฯและชมรมฯนอกจากจะช่วยขับเคลื่อนผลักดันการ ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้งแล้ว ยังช่วยเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย และทำให้เกิดความมั่นใจในความฝันประการหนึ่งในหมู่ผู้ทำงานอนุรักษ์และผู้ รักธรรมชาติทั้งหลาย ที่อยากจะเห็นสัตว์ป่าในทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง มรดกโลก อยู่รอดปลอดภัยตามธรรมชาติ ปลอดจากภัยคุมคามการลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างถาวรตลอดไป

การ ที่ข้าราชการระดับสูงของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่ออนาคตความอยู่รอดของทรัพยากรธรรมชาติของ ประเทศ ดูแลเอาใจใส่ให้การสนับสนุนข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบแต่ละผืนป่า อย่างต่อเนื่องจริงจัง ย่อมสร้างความมั่นคงและเสริมสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และยังจะสร้างเสริมความมั่นใจแก่ประชาชนโดยทั่วไปให้อบอุ่นใจได้ว่า ป่าไม้และสัตว์ป่าของไทยจะยังคงอยู่คู่กับผืนป่าตลอดไป ตราบเท่าที่กรมอุทยานฯ(ที่ทำท่ากำลังจะยุบรวมกลับไปเป็นกรมป่าไม้ตามเดิมอีก ครั้ง) ยังไม่สิ้นข้าราชการผู้สืบสานปณิธานอุดมการณ์อนุรักษ์

Share this:

CONVERSATION