image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯทิพุผ่องเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ชมรมฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยพิทักษ์ป่าทิพุผ่อง ตามแผนงานโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เขตฯ ทุ่งใหญ่ ซึ่งได้เริ่มต้นดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๔ เรื่อยมาตราบกระทั่งปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานบริสุทธิ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อมแก่ระบบวิทยุสื่อสารของหน่วยพิทักษ์ป่าทิพุผ่อง ซึ่งสอดคล้องกับการประหยัดพลังงาน โดยการใช้พลังงานทางเลือกในภาวะวิกฤติราคาน้ำมันแพงในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้หน่วยพิทักษ์ป่าทิพุผ่อง ไม่ต้องหาเงินไปซื้อน้ำมันมาเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อปั่นไฟอีกต่อไป เช่นเดียวกับหน่วยพิทักษ์ป่าอื่นๆในเขตฯทุ่งใหญ่

คณะ เจ้าหน้าที่ชมรมฯได้ออกเดินทางจากสำนักงานชมรมฯ ตั้งแต่บ่ายวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และเข้าค้างแรมที่หน่วยฯทิขุ เพื่อพักเอาแรงก่อนที่จะต้องเดินทางเข้าหน่วยฯทิพุผ่องในวันรุ่งขึ้น ด้วยตระหนักดีว่าในระหว่างฤดูฝนของทุ่งใหญ่นั้น เส้นทางเข้าหน่วยฯทิพุผ่องช่วงแรกอาจต้องออกแรงอยู่บ้าง แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมยานพาหนะผู้ชำนาญการของชมรมฯ ก็สามารถนำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเดินทางถึงที่หมายโดยที่แผง รับพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงสภาพเรียบร้อยทุกประการ

แล้วเจ้าหน้าที่หน่วยฯทิพุผ่องร่วมกับเจ้าหน้าที่ชมรมฯ ได้ร่วมมือกันดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขุดดิน ร้อยสายไฟลงท่อแล้วฝังดิน และอื่นๆ จนสำเร็จในบ่ายวันนั้นท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรามตลอดทั้งวัน แล้วจึงทำการทดลองเชื่อมวงจรระบบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จนเมื่ออุปกรณ์ระบบทำงานอย่างเรียบร้อยถูกต้องแล้ว คณะทำงานจึงได้ร่วมทานอาหารเที่ยงที่โรงครัวข้างห้วยหน้าหน่วยฯร่วมกันเมื่อเวลาบ่ายสองโมง

อนึ่ง ชุดแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแก่หน่วยฯทิพุผ่องนี้ นับเป็นแผงรับพลังงานรุ่นที่สามแล้ว นับแต่รุ่นแรกที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ติดตั้งแก่หน่วยฯแม่กะสะเป็น หน่วยฯแรก เมื่อปลายปี ๒๕๔๔ และเมื่อเวลาผ่านไป แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นที่สองที่มีลักษณะสีเหลี่ยมจัตุรัสก็ถูกติดตั้ง แก่สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ เมื่อต้นปี ๒๕๔๗ เรื่อยมาจนถึงรุ่นที่สามที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นกัน ซึ่งได้ทำการติดตั้งแก่หน่วยฯทิพุผ่องเป็นแห่งแรก แต่มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ หากเทียบกับแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นแรกแล้ว แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นล่าสุดนี้มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็น สองเท่าของรุ่นก่อนหน้านี้เลยทีเดียว แม้สภาพอากาศจะปิดมองไม่เห็นพระอาทิตย์และมีฝนตกปรอยๆ แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ก็ยังสามารถทำงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงสว่างที่มี ความเข้มของแสงน้อยได้เป็นอย่างดี และแล้วการขนย้ายแบตเตอร์รี่ออก ไปชารจ์ที่สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ ด้วยระยะทางร่วมยี่สิบกิโลเมตรหรือการวิ่งหาซื้อน้ำมันมาเติมเครื่องปั่นไฟ ฟ้าเพื่อชารจ์แบตเตอร์รี่ เพื่อนำมาจ่ายพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนระบบวิทยุสื่อสารของหน่วยฯ ที่เป็นอุปสรรคภาระตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนที่เส้นทางเข้าออกหน่วยฯยิ่งเป็นอุปสรรคปัญหามากยิ่งขึ้น ก็กลายเป็นอดีตไป

หน่วยพิทักษ์ป่าทิพุผ่อง นับว่าเป็นหน่วยฯที่มีความสำคัญยิ่งในการพิทักษ์ปกป้องควบคุมดูแลพื้นที่เขตฯทุ่งใหญ่อีกหน่วยฯหนึ่ง ด้วยเป็นหน่วยฯกันชนตั้งอยู่รอบนอกเขตฯทุ่งใหญ่ด้านทิศใต้ตีนเขาติกะ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดชุมชนราษฎรหลายหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพทำไร่ และมีความต้องการใช้พื้นที่ป่าในการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องตลอดมา จึงต้องทำหน้าที่เฝ้าระวังรักษาพื้นที่พร้อมๆไปกับงานตรวจลาดตระเวนป่า ที่มักพบผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่บริเวณนี้อยู่เนืองๆ และภารกิจนี้นับเป็นอีกหนึ่งแห่งของความภาคภูมิใจแก่อาสาสมัครและเจ้า หน้าที่ชมรมฯ ที่ร่วมแรงกำลังปฏิบัติภารกิจดังกล่าวจนลุล่วงสำเร็จลงตามโครงการที่ชมรมฯ ได้ทุ่มเทความพยายามตลอดเกือบสี่ปีที่ผ่านมา ด้วยหวังว่าความพยายามดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนขวัญกำลังใจแก่พิทักษ์ป่าและ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯในการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือขาดแคลนที่จำเป็น และเพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ด้วยหลักประกันด้านพลังงานไฟฟ้าที่ถาวรมั่นคงแก่ระบบวิทยุสื่อสารของหน่วยฯ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และพิทักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่ต่อไป

Share this:

CONVERSATION