image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

กฏระเบียบในการเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าข้อ ๑. ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
 • ไม่นำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์หรืออาวุธใดๆเข้าไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
 • ไม่นำวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง ประทัด ยาพิษ ยาเบื่อเมา หรือสิ่งที่อาจเป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งห้ามเข้าไป
 • ไม่นำยานพาหนะ สัตว์พาหนะ หรือสัตว์เลี้ยงเข้าไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
 • ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้
 • ไม่ส่งเสียงอื้อฉาว หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนหรือทำให้สัตว์ป่าตื่นตกใจ
 • ไม่เข้าไปในระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
 • ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น
 • เดินทางเข้าและออกตามเส้นทางที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำอยู่

ข้อ ๒. ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๑. ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งหัวหน้าเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่ามอบหมาย มีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้พื้นที่

 • ห้ามใช้เครื่องดนตรี เครื่องขยายเสียงภายในเขตฯโดยเด็ดขาด
 • ในการเข้าไปใช้สถานที่จัดค่ายพักแรม ให้สามารถประกอบอาหารได้โดยอยู่ในบริเวณที่กำหนดภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่
 • ในระหว่างเส้นทางการเดินทาง ห้ามจอดรถทิ้งไว้ตามเส้นทางและห้ามออกนอกเส้นทางที่กำหนดโดยเด็ดขาด
 • ให้พักค้างแรมตามสถานที่ที่กำหนด หรือจัดเตรียมไว้เท่านั้น
 • นักท่องเที่ยวทุกคณะ ต้องเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ของเขตฯ ทุกครั้งก่อนเข้าใช้พื้นที่
 • ให้นักท่องเที่ยวเตรียมถุงดำไปด้วยเพื่อใส่ขยะและนำขยะกลับออกมาทิ้งที่ด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม

(ขอขอบคุณมากค่ะที่ให้ความร่วมมือ)

Share this:

CONVERSATION