image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนการซ่อมบำรุงและจัดหาวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕  ที่สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ นายประทวน แสมกระโทก พิทักษ์ป่า รับมอบเครื่องวิทยุสื่อสารและ อุปกรณ์จำนวน ๒๗ เครื่อง ที่ชมรมฯทำการซ่อมบำรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง ซึ่งเขตฯทุ่งใหญ่ได้รวบรวมเครื่องวิทยุสื่อสารที่ชำรุดส่งมอบให้ชมรมฯเมื่อ เดือนที่ผ่านมาและ ชมรมฯสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงให้เพื่อนำกลับไปใช้ในงานลาดตระเวน ตรวจป่า   ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ทยอยนำส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างเพื่อเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ในงานลาดตระเวนตรวจป่า และงานด้านอื่นๆเพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่อยมา อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืนป่าทุ่งใหญ่อีกด้วย

Share this:

CONVERSATION