image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวทีชอแม๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ ที่ร้านวิทยุสื่อสาร๙๓ จ.นครปฐม ชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารยี่ห้อ ICOM รุ่น 2200T ขนาดกำลังส่ง ๖๐ วัตต์ แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก สำหรับติดตั้งที่หน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวทีชอแม เพื่อแก้ไขปัญหาการสื่อสารของหน่วยฯที่ยังขาดแคลนเครื่องวิทยุสื่อสารที่ เป็นอุปกรณ์จำเป็นของหน่วยฯ ซึ่งใช้ในการสนับสนุนงานลาดตระเวนป้องปรามปราบปรามและป้องกันพื้นที่ของเขตฯ ทุ่งใหญ่ด้านตะวันออก

ชมรมฯจึงให้การสนับสนุนมอบเครื่องวิทยุสื่อสารที่มีกำลังส่งสูงขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการติดตั้ง และการปรับหันทิศทางสายอากาศไปในทิศทางที่เหมาะสมหลังจากได้ทำการศึก Previewษาแผนที่ของที่ตั้งของสถานีวิทยุทั้งสองและข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ แล้ว ซึ่งที่ตั้งหน่วยฯอยู่ที่ประมาณ ๔๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล และใกล้ทิวเขาสูงซึ่งมีจุดสูงสุดที่ ๑,๑๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลตั้งขวางกั้นเป็นกำแพงธรรมชาติ ส่งผลให้การสื่อสารของหน่วยฯกับสำนักงานเขตฯซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเกิดอุปสรรคปัญหา เครื่องวิทยุสื่อสารเครื่องใหม่นี้อาจช่วยแก้ไขอุปสรรคในการสื่อสารของ หน่วยฯกับสำนักงานเขตฯได้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเขตฯทุ่งใหญ่ตะวันออกมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

Share this:

CONVERSATION