image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: ด่านตรวจลับลอบล่าสัตว์ป่ามหาราช๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘: เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชและอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้ร่วมกัน ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแก่ด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่ามหาราช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯขณะ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามแผนงานพัฒนาปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ ที่ชมรมฯได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๔

ด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่ามหาราช นับเป็นด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าถาวรแห่งแรกของเขตฯทุ่งใหญ่ ที่ชมรมฯและเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชร่วมกันก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๓ สมัยหัวหน้าฯวิศาล วาณิชกุล ตามแผน งานพิทักษ์สัตว์ป่าของชมรมฯ ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจตรายานพาหนะที่เดินทางผ่านจุดนี้เข้าไปยังพื้นที่เขตฯ ทุ่งใหญ่ชั้นใน ที่เคยเกิดกรณีมีผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าหลายครั้ง นับแต่อดีตสืบเนื่องเรื่อยมาตราบกระทั่งปัจจุบัน เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่จะได้รับการดูแลคุ้มครอง ตามความมุ่งหวังของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเขตฯทุ่งใหญ่ตลอดไป

Share this:

CONVERSATION