image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิทักษ์ป่ารุ่นที่ ๒



๑๗ กันยายน ๒๕๔๖ ชมรมฯมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน ๑๐๐ ผืน แก่เจ้าหน้าที่เขตฯที่เข้ารับการฝึกอบรมพิทักษ์ป่ารุ่นที่ ๒ และเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจป่า ณ สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ ตามโครงการช่วยเหลือสนับสนุนพิทักษ์ป่าของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมาเพื่อให้ความช่วยเหลือ พนักงาน ลูกจ้าง พิทักษ์ป่า ผู้มีรายได้น้อย ให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น

Share this:

CONVERSATION