image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สรุปความเป็นมาของโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี)


หลังจากที่ชมรมฯได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" โดยได้ดำเนินการค้นหาและทำการทดสอบการทำงานรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุ ณ จุดทดสอบ สถานีวิทยุแม่ข่ายทดสอบเขาพระฤๅษี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ตราบกระทั่งปัจจุบัน และผลการทดสอบการทำงานของสถานีวิทยุแม่ข่ายชั่วคราว ณ พิกัดตำแหน่งดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์ดี ทำหน้าที่รับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสารในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตฯทุ่งใหญ่ สามารถเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุจากสถานีวิทยุประจำหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆที่ชมรมฯได้ดำเนินการจัดหาติดตั้งและปรับปรุงตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ สถานี จากจำนวน ๒๐ สถานี ส่วนที่เหลือสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายโดยผ่านสถานีวิทยุข้างเคียง เนื่องจากสถานีวิทยุดังกล่าวตั้งอยู่ในจุดอับสัญญาณจากสถานีแม่ข่าย ผลการทดสอบล่าสุดสถานีวิทยุสื่อสารเขาพระฤๅษีสามารถติดต่อสื่อสารรับฟังถึงสถานีไฟป่าแม่สอดด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ถึงสำนักจัดการบริหารพื้นที่ป่าไม้เขต ๓ (บ้านโป่ง) ด้านทิศตะวันตกถึงสถานีวิทยุ อ.ท.ช.ทองผาภูมิ(น้ำดิบ) ทิศตะวันตกถึงสถานีวิทยุสามประสบ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่ตะวันออก อุ้มผาง อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ทองผาภูมิ ไทรโยค และเขื่อนศรีนครินทร์ ในพื้นที่ผืนป่าตะวันตก

P470001C-02เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรโดยนายเอิบ เชิงสะอาด จึงได้หารือกับชมรมฯเมื่อเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา ให้ชมรมฯสนับสนุนโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่(เขาพระฤๅษี) ด้วยสถานีวิทยุดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างช่วงทำการทดลองตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา และเป็นหัวใจของการสื่อสารบังคับบัญชา ในการบริหารจัดการเขตฯทุ่งใหญ่ และยังสามารถประสานงานไปยังเขตฯและอุทยานฯอื่นในผืนป่าตะวันตกอีกด้วย
ชมรมฯได้หารือกับหัวหน้าฯเอิบ นรายละเอียดถึงวิธีการขั้นตอนการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในเดือนสิงหาคม ชมรมฯได้รับแจ้งจากหัวหน้าเอิบฯว่า ได้ดำเนินการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเร่งรัดให้ชมรมฯเริ่มดำเนินงาน
เดือนกันยายน ๒๕๔๗ ชมรมฯจึงนัดหมายหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ทำพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ บอกกล่าวขออนุญาต ณ ศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ชมรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตฯ ร่วมพิธี และทำการกำหนดตำแหน่งตั้งเสาวิทยุสื่อสาร สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่(เขาพระฤๅษี) ณ ยอดเขาหน้าศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่(เขาพระฤๅษี) อย่างเป็นทางการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี) ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะขอรับความสนับสนุนจากสมาชิกฯ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน น้ำหนักรวมวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือที่จะต้องลำเลียงขนส่งขึ้นสู่จุดก่อสร้างบนยอดเขา ประมาณ ๑๕ ตัน เสาวิทยุสื่อสารแบบ Guyed Wire ความสูง ๒๔ เมตร สายอากาศไดโพล ๘ แสต็ก ๒ ต้น วิทยุสื่อสารขนาดกำลังส่ง ๖๐ วัตต์ ๒ เครื่อง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ คอนโทรลเลอร์ ๑๐ แอมป์ แบตเตอร์รี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ๑๐๐ แอมป์ ๔ ลูก อินเวอรต์เตอร์ขนาด ๔๐๐ วัตต์ ๑ เครื่อง สายล่อฟ้า ไฟเตือนยอดเสา อาคารสถานีวิทยุฯ อุปกรณ์ประจำสถานีฯ ฯลฯ

P470001C-03แบ่งงานรับผิดชอบดังนี้:
๑. งานสำรวจค้นหาตำแหน่งตั้งสถานีวิทยุ: อำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล
๒. งานออกแบบและวิศวกรรม: เทเวศร์ อุตวิชัย
๓. งานก่อสร้าง: เทอดศักดิ์ ภัทรวาณี
๔. งานลำเลียงขนส่ง: มณฑล มาปรีดา
๕. งานเทคนิคติดตั้งวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์: สุภชัย อู่ตะเภา
๖. งานประสานงานและจัดหาทุน: เทเวศร์ อุตวิชัย, อำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล

แบ่งระยะการทำงานเป็น ๕ ระยะดังนี้:
ระยะที่ ๑: กำหนดตำแหน่งพิกัดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร (ก.ย. ๒๕๔๗)
ระยะที่ ๒: ก่อสร้างฐานรากและเตรียมพื้นที่ (ต.ค. ๒๕๔๗)
ระยะที่ ๓: ติดตั้งเสาวิทยุและอุปกรณ์ (ธ.ค. ๒๕๔๗)
ระยะที่ ๔: ก่อสร้างอาคารสถานีและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร (ก.พ. ๒๕๔๘)
ระยะที่ ๕: ทดสอบการทำงานและปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องมือ (เม.ย. ๒๕๔๘)

โครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่(เขาพระฤๅษี)นี้ นับเป็นโครงการสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำหน้าที่เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างสถานีวิทยุประจำหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นหัวใจของการสั่งการบริหารจัดการเขตฯทุ่งใหญ่ และเป็นหลักประกันความมั่นคงในการอนุรักษ์จัดการ ป้องปราม ปราบปราม ปกป้องพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ และผืนป่าตะวันตก

นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก จะได้รับผิดชอบดำเนินโครงการที่สำคัญยิ่งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่สืบต่อไปอีกนาน ชมรมฯจึงแจ้งมายังสมาชิกฯและอาสาสมัครทุกท่านเพื่อทราบถึงภารกิจดังกล่าว และเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวตามแต่เวลากำลังความ สามารถที่เหมาะสมของแต่ละท่าน โดยสอบถามรายละเอียดความคืบหน้าได้จากสำนักงานชมรมฯ

บินนาน / รายงาน
๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

Share this:

CONVERSATION