image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การประชุมเตรียมพื้นที่สำรวจ ๑ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙: ระหว่างการอบรมผู้นำอนุรักษ์เสือรุ่นที่ ๒ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ชมรมฯและผู้ช่วยฯมนตรี แข็งเขตการณ์ หัวหน้าทีมเสือภาคสนามเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติการงานวิจัยเสือภาคสนามจากสถานี วิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเมื่อสองเดือนที่แล้ว ได้อาศัยโอกาสนี้ประชุมรายงานความคืบหน้าพื้นที่สำรวจด่านสัตว์ป่าของเขตฯ ทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกกับหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ ที่เดินทางลงมาจากเขานางรำเพื่อมาร่วมเป็นผู้บรรยายการอบรมผู้นำอนุรักษ์เสือ ณ อนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร โดยชมรมฯได้จัดเตรียมแผนที่พร้อมข้อมูลรายงานเสนอให้หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ พิจารณา

หลังจากที่หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ได้ตรวจสอบพิจารณารายงาน และข้อมูลประกอบแผนที่แปลงสำรวจ เส้นทางเดินสัตว์ป่า ที่ชมรมฯและเขตฯทุ่งใหญ่ได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะนำมาใช้ในการกำหนดพื้นที่วิจัยเสือแล้ว ได้ซักถามนายประนุชเพิ่มเติมถึงสภาพพื้นที่ข้างเคียงแปลงสำรวจตลอดแนวทาง ด้านทิศใต้ และนำแผนที่สำรวจที่ลงรายละเอียดข้อมูลทาบลงบนแผนที่เขตฯทุ่งใหญ่เพื่อ ประเมินเปรียบเทียบ แล้วมีความเห็นให้ขยายพื้นที่สำรวจออกไปทางด้านทิศใต้ตลอดแนวพื้นที่สำรวจ เดิมอีก รวมประมาณพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมร้อยตารางกิโลเมตรเศษ ซึ่งหากรวมพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกทั้ง หมดแล้ว จะมีขนาดรวมสี่ร้อยตารางกิโลเมตรเศษ และหลังจากที่ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมถึงขนาดรูปแผนที่แปลงสำรวจที่ต้องมี ขนาดที่เหมาะสมและสามารถแบ่งออกเป็นแปลงงานวิจัยได้สี่แปลง โดยไม่ต้องคำนึงถึงลักษณะสภาพภูมิศาสตร์และภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรคในการ เดินเท้าสำรวจแล้ว ให้ทำการขยายพื้นที่สำรวจและดำเนินการสำรวจให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายตาม แบบที่กำหนด เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่รับทราบและจะกลับไปเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ทัน กับกรอบเวลาที่เหลือก่อนที่การปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามจะเริ่มต้นต่อไป

Share this:

CONVERSATION