image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การประชุมเริ่มต้นโครงการสนับสนุนงานลาดตระเวน๑๙ มกราคม ๒๕๕๐: เช้าวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ ณ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช หลังวันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทยหนึ่งวัน ชมรมฯได้จัดการประชุมพนักงานพิทักษ์ป่าพนักงานราชการและพนักงานลาดตระเวน หน่วยพิทักษ์ป่า ศูนย์พิทักษ์ป่าที่๑และ๒ เรื่องโครงการสนับสนุนงานลาดตระเวนหวังผลสัมฤทธิ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร ที่ชมรมฯได้เริ่มดำเนินการขึ้น ตามวิสัยทัศน์การสนับสนุนงานป้องกันพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ นเรศวร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทรัพยากร ธรรมชาติและสัตว์ป่าของเขตฯทุ่งใหญ่ ตามที่ชมรมฯได้หารือนำเสนอหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ผู้ช่วยฯพงษ์พันธุ์ อึ้งเหมอนันต์ อนันต์ ศรีผุดผ่อง มนตรี แข็งเขตการณ์ ข้าราชการเขตฯทุ่งใหญ่ก่อนหน้านี้แล้ว

การประชุมเริ่มต้นโดยเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมา และความสำคัญของโครงการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันพื้นที่เขตฯทุ่ง ใหญ่ชั้นใน ให้สามารถควบคุมและลดปัจจัยคุกคามจากการลักลอบล่าสัตว์ป่าให้แข็งแกร่งเป็น ระบบมาตรฐานมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมงานวิชาการงานวิจัยสัตว์ป่าของเขตฯทุ่งใหญ่ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์ป่าและข้อมูลสำคัญอื่นๆระหว่างงานลาดตระเวน ตามระบบที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าWCSประเทศไทยพัฒนาขึ้น เพื่อนำไปบันทึกประมวลผลด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสัตว์ป่าที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าWCSประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นเช่นกัน และเพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เขตฯทุ่งใหญ่ต่อไปในอนาคต

ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการนี้มีกำหนดสองปี เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๐ และสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ พื้นที่ลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่า ทินวย ทิขุ ทิพุผ่อง ลำเขางู ทิคอง มหาราช เซซาโว่ แม่กะสะ และจะแก เกิงสะดา ตะเคียนทอง ซองกาเลีย และ สาลาวะ โดยใช้การสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่จากหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ ในขณะที่ฝ่ายป้องกันปรามปรามชุดลาดตระเวนของเขตฯทุ่งใหญ่ยังคงทำหน้าที่หลัก ในการปกป้องผืนป่าทุ่งใหญ่ทั่วทั้งพื้นที่อย่างแข็งขันเช่นที่ผ่านมา

ในการสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการนี้ ชมรมฯจะได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนในการ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเช่น เครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม GPS วิทยุสื่อสาร กล้องดิจิตอล ยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง เสบียงอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานผ่านอุปสรรคปัญหาที่รออยู่ตลอดสองปีข้างหน้าไปสู่เป้าหมาย ด้วยความสามัคคีร่วมมือของข้าราชการพิทักษ์ป่าลูกจ้างพนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ และความสนับสนุนจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(wcs)ประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการพิทักษ์ปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ให้มั่นคงอุดมสมบูรณ์สืบไป

Share this:

CONVERSATION