image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนงานก่อสร้างประตูเขตทุ่งใหญ่ฯ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ ชมรมฯร่วมสนับสนุนวัสดุและเครื่องมือก่อสร้างประตูเขตุฯทุ่งใหญ่ ตามดำริของหัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ ที่เห็นว่าเขตฯทุ่งใหญ่ยังไม่มีประตูทางเข้าเขตฯมาก่อน  นับตั้งแต่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามา แนวความคิดในการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่เขตฯทุ่งใหญ่ให้สวยงามสอด คล้องกับแนวความคิดในการดำเนินงานของชมรมฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้าเขตฯทุ่งใหญ่ให้สวยงามสม เกียรติ ชมรมฯจึงให้ความสนับสนุนวัสดุและเครื่องมือก่อสร้างแก่หัวหน้าไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ ในการดำเนินงานดังกล่าว เช่นเดียวกับ  งานบูรณะก่อสร้างศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ ที่ชมรมฯกำลังดำเนินการอยู่

Share this:

CONVERSATION