image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: ด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าทินวย๗ กันยายน ๒๕๔๙: ชมรมฯได้ส่งเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารและอาสาสมัคร ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแก่ด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าทินวย(สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารของด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าทินวยให้เชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เวรด่านตรวจฯ ให้สามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ ซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำ ด่านตรวจฯ ในการป้องกันและป้องปรามการลักลอบกระทำผิดกฎหมายต่างๆในเขตฯทุ่งใหญ่ และยังเป็นสถานีวิทยุสื่อสารสำรองให้แก่สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ในกรณีที่สถานี วิทยุของสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ขัดข้องอีกด้วย ซึ่งด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าทินวยนี้ นับเป็นด่านตรวจฯแรกและสุดท้ายที่ผู้เดินทางเข้าออกเขตฯทุ่งใหญ่ทางรถยนต์ใน เส้นทางนี้ จะต้องผ่านเข้าออกและให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯในการตรวจ ค้นตามหน้าที่

Share this:

CONVERSATION