image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๔ ตอนที่ ๑๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐: ที่ผ่านมาในภารกิจ  การปรับปรุงศูนย์วิทยุสื่อสารยู่ยี่ ครั้งที่๒ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ชมรมฯได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อก่อสร้างระบบเครือข่ายสำนักงาน แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก พร้อมทั้งทำการติดตั้งและให้คำแนะนำการใช้งานละการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ได้เดินทางรอนแรมผ่านเส้นทางอันยาวไกลนับพันกิโลเมตร ในที่สุดคณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯก็เดินทางมาถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกในบ่ายวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ และทำการทดสอบสัญญาณหาตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ระบบดาวเทียมเบื้องต้นแล้วและยังไม่ประสบความสำเร็จ จึงพักค้างแรมที่สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ตะวันออกหนึ่งคืน แล้วจึงออกเดินทางลงทิศใต้ต่อไปภารกิจการซ่อมปรับปรุงศูนย์วิทยุสื่อสารสถานีวิทยุในข่ายผืนป่าตะวันตกยู่ยี่ ที่มีนามเรียกขานว่า "๕๐" และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ศูนย์วิทยุสื่อสารยู่ยี่แล้ว คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯจึงเดินทางทางย้อนกลับขึ้นเหนือมายังสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ตะวันออกอีกครั้ง ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ เพื่อภารกิจการปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ตะวันออก ซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายของหนึ่งในสามภารกิจในการเดินทางไกลครั้งนี้

หลังจากที่คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯฝ่ายวิทยุสื่อสารซึ่งเสร็จสิ้นภารกิจออกเดิน ทางกลับกรุงเทพฯแล้ว เจ้าหน้าที่ชมรมรมฯส่วนที่เหลือที่ทำงานด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ ก็เริ่มดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบดาวเทียมต่อในบ่ายวันนั้นจนเย็นค่ำและ ดำเนินงานต่อในวันรุ่งขึ้นตลอดทั้งวันแต่ก็ยังไม่สามารถหาตำแหน่งเหมาะสมที่ จะติดตั้งอุปกรณ์ระบบได้

สายวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ช่างอั๋นเริ่มต้นงานติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่ายไร้สาย(wireless lan) โดยทำการกำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย(access point) ที่เหมาะสมเพื่อกระจายสัญญาณวิทยุให้ครอบคลุมพื้นที่รอบๆอาคารสำนักงาน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เหลือช่วยกันทำการวางระบบติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์ชุมสายเครือข่ายคอมพิวเตอร์(cable & switch hub) ในสำนักงาน

หลังจากที่ช่างอั๋นเสร็จสิ้นการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สายแล้ว จึงเริ่มดำเนินการขุดท่อร้อยสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เชื่อมสัญญาณจากอาคารสำนักงานไปยังบ้านพักหัวหน้าฯเขตที่อยู่ด้านหลัง เพื่อเสริมช่องทางเชื่อมต่อการสื่อสารแบบเคเบิลในกรณีที่ต้องการความเร็วสูงกว่าการสื่อสารแบบไร้สายด้วย

การสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อก่อสร้างระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้สำนักงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ๔ เครื่อง ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศไทย และชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก ส่วนเครื่องที่สี่นั้นเป็นเครื่องโน๊ตบุ๊คที่นายสมเกิด คำปาน จัดหาซื้อด้วยเงินส่วนตัวร่วมกับหัวหน้าฯสมปอง ทองสีเข้ม เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ด้านตะวันออก

ในช่วงเย็นวันนั้นเอง ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ และทีมงานเจ้าหน้าที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศไทย ก็ทยอยเดินทางมาถึงสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออก พร้อมกับหัวหน้าฯสมโภชน์ มณีรัตน์(อดีตหัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกท่าน แรก) เพื่อดำเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนแก่เจ้า หน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออกจำนวน ๑๕ นายและเขตฯห้วยขาแข้งอีก ๕ นาย รวมจำนวน ๒๐ นาย ซึ่งเป็นโครงการที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ทุ่มเทงบประมาณและบุคคลากร ดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๙ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นแห่งแรก โครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เป็นอย่างมาก และประสบความสำเร็จแล้วเป็นอย่างดี

Share this:

CONVERSATION