image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องแบบพิทักษ์ป่าพิทักษ์ป่า เขตฯทุ่งใหญ่เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๒ วันปิยะมหาราช เจ้าหน้าที่ชมรมฯมอบเครื่องแบบพิทักษ์ป่าครั้งที่ ๑  จำนวน ๔๐ ชุด มูลค่า ๔๔,๐๐๐ บาท แก่ผู้ช่วยฯทวีป ตัวแทนเขตฯทุ่งใหญ่รับมอบเพื่อนำแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจป่า ณ หน้าสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ (หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย) การสนับสนุนมอบเครื่องแบบพิทักษ์ป่าแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่นี้ เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนช่วยเหลือพิทักษ์ป่าของชมรมฯเพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง พนักงาน พิทักษ์ป่า ผู้มีรายได้น้อย และเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืนป่าทุ่งใหญ่อีกด้วย

สืบเนื่องจากเมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๒ นายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าจะแก นำความหารือชมรมฯว่ากรมป่าไม้ได้ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบพิทักษ์ป่าและ เจ้าหน้าที่ใหม่ เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยเครื่องแบบใหม่นี้ จะใช้ลายผ้าเรียกว่า "รหัสสี่" โดยที่พิทักษ์ป่าและลูกจ้างพนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ ต้องจดหาด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง เนื่องจากทางกรมฯไม่มีงบประมาณเพื่อการนี้ สำหรับเครื่องแบบใหม่ ๑ ชุด ประกอบด้วยเสื้อและกางเกงนั้น พร้อมปักชื่อ และตราเครื่องหมายต้นสังกัดแล้ว ราคาตกประมาณชุดละ ๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท) อยากจะขอความช่วยเหลือจากชมรมฯให้สนับสนุนเรื่องเครื่องแบบดังกล่าวแก่เจ้า หน้าที่ และพนักงานของเขตฯ ด้วยส่วนมากแล้ว ค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้เป็นภาระแก่บรรดาลูกจ้างและพนักงานที่มีรายได้น้อย อยู่แล้ว

ชมรมฯ ได้หารือแล้ว เห็นว่าสมควรดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการจัดหาเครื่องแบบแก่พนักงาน และลูกจ้างเขตฯทุ่งใหญ่ที่มีรายได้น้อยทั้งหลาย เนื่องจากเครื่องแบบถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่และพิทักษ์ป่าทุกคน ที่ต้องมี และโดยปกติผ้าที่ใช้ตัดเครื่องแบบนั้นจะมีอายุการใช้งานนานโดยเฉลี่ยถึง ๕ ปี ขึ้นไป แต่ด้วยว่า เจ้าหน้าที่เขตและพนักงานมีรวมกันถึง ประมาณ ๑๖๐ นาย ภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้เป็นเงินจำนวนมาก จึงมีมติให้ดำเนินการสนับสนุนเป็น ๓ ครั้ง โดยในครั้งที่ ๑ จะจัดหาทุนสนับสนุนเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานเขตฯจำนวน ๔๐ นาย ก่อนโดยจะจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการในครั้งแรกนี้จำนวน ๔๔,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยให้แจ้งแก่สมาชิกชมรมฯ เพื่อได้ทราบข่าวและขอความสนับสนุน

และในเดือน กันยายน ปีเดียวกันนั้น ชมรมฯสามารถรวบรวมทุนจากสมาชิกครบตามจำนวนแล้ว จึงได้ประสานงานกับนายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยฯจะแก ให้ทำการส่งรายชื่อพิทักษ์ป่าและลูกจ้างจำนวน ๔๐ นาย เพื่อเข้ารับการสนับสนุนจากชมรมฯ เพื่อการดังกล่าวแล้ว จึงส่งเครื่องแบบทั้งหมดไปทำการปักชื่อและหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อเรียบร้อยแล้ว ชมรมฯได้แจ้งสมาชิกทราบและกำหนดการออกเดินทางไปยังเขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อส่งมอบเครื่องแบบทั้งหมดแก่พิทักษ์ป่าและลูกจ้างเขตฯตามหน่วยต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๒ ตามหนังสือชมรมฯส่งถึงเขตฯทุ่งใหญ่ เลขที่ ช.อ.ต.๕๔/๔๒

Share this:

CONVERSATION