image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: ซองกาเลีย๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗: ชมรมฯได้ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแก่หน่วยพิทักษ์ป่าซองกาเลีย เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการสื่อสารของหน่วยฯให้สามารถเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุ สื่อสารไปยังสถานีวิทยุหน่วยพิทักษ์ป่าข้างเคียงได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่หน่วยฯซองกาเลีย หน่วยฯเกาะสะเดิ่ง  และหน่วยฯทิไล่ป้า ทำการตั้งเสาวิทยุสื่อสารที่ยอดเขาข้างแม่น้ำซองกาเลีย แล้วติดตั้งสายสัญญาณแบบ   RG๘   ความยาว ๖๐ เมตร ลงมายังอาคารสำนักงานหน่วยฯซึ่งตั้งอยู่ที่ตีนเขา แล้วทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารเป็นที่เรียบร้อย การปรับปรุงวิทยุสื่อสารของสถานีวิทยุหน่วยฯซองกาเลีย เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระบบวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่รอบนอก ซึ่งมีศูนย์วิทยุสื่อสารหน่วยฯเกิงสะดาทำหน้าที่เชื่อมโยงสัญญาณวิทยุสื่อสารข้ามไหล่เขาไถ่ผะ ไปยังสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" ซึ่งจะทำให้ทุกสถานีวิทยุของหน่วยพิทักษ์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ เป็นเครือข่ายวิทยุสื่อสารที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพสามารถติดต่อสื่อสารได้ ถึงกันทุกสถานี และอำนวยประโยชน์ในการทำงานของเขตฯทุ่งใหญ่ในทุกมิติของการปฏิบัติงานเพื่อ การพิทักษ์ป้องกันพื้นที่ธรรมชาติสัตว์ป่าตลอดจนงานวิจัย ฯลฯ เพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป

Share this:

CONVERSATION