image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม GPS เครื่องที่ ๖ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ชมรมฯได้มอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม จีพีเอส    GPSเครื่องที่ ๖ ยี่ห้อ   GARMIN    รุ่น ๑๒ XL มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท แก่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เพื่อใช้ในงานลาดตระเวนตรวจป่า และงานวิจัยสัตว์ป่า โดยนายศุภกิต พรหมมี รับมอบจากเจ้าหน้าที่ชมรมฯ ณ บ้านพักเซซาโว่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ทยอยนำส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างเพื่อเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ใน งานลาดตระเวนตรวจป่าและงานด้านอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่อยมา อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืน ป่าทุ่งใหญ่อีกด้วย

Share this:

CONVERSATION