image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบกล้องบันทึกภาพดิจิตอลแก่หน่วยพิทักษ์ป่าทิคอง๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐: ชมรมฯได้มอบกล้องบันทึกภาพดิจิตอล พร้อมหน่วยความจำขนาด ๕๑๒ MB แบตเตอร์รี่และเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่แก่หน่วยพิทักษ์ป่าทิคอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทำงานภาคสนามตามโครงการสนับสนุนงานลาดตระเวนหวังผลสัมฤทธิ์ที่ได้เริ่มดำเนินงานในปี ๒๕๕๐ สำหรับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนใช้บันทึกภาพข้อมูลปัจจัยคุกคามและปัจจัยสนับสนุนและอื่นๆระหว่าออกปฏิบัติหน้าที่

การสนับสนุนงานลาดตระเวนให้สัมฤทธิ์ผลนี้ เครื่องมืออุปกรณ์การปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น กล้องบันทึกภาพ เข็มทิศ แผนที่ จีพีเอส ฯลฯ นับเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนงานไปสู่เป้าหมาย นอกจากการสนับสนุนเสบียงอาหาร ยาและเวชภัณฑ์แล้ว ดังที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(wcs)ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งการสนับสนุนเครื่องแบบ กล้องบันทึกภาพดิจิตอล จีพีเอส เช่นเดียวกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรก็ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจีพีเอสในเดือนที่ผ่านมา


Share this:

CONVERSATION