image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ปักหลักที่เขื่อนเขาแหลม โครงการสร้างด่านตรวจทางน้ำ ห้วยบีคลี่ ตอนที่ ๔แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องกล่าวคำอำลาเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯทุกท่านที่ได้ร่วม ภารกิจเดินทางรอนแรมกินนอนในน้ำมาด้วยกันตลอดหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืน และคุณน้าเพชร รองประธานกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำและ อาสาสมัคร "ผู้พิทักษ์แห่งลำห้วยบีคลี่" ที่ได้พบกันโดยไม่คาดฝัน ซึ่งนับเป็นส่วนที่ดีที่สุดในช่วงท้ายของภารกิจการเดินทางครั้งนี้ ที่ได้ทราบว่าบนเส้นทางอันยากลำบากและยาวไกลของความพยายามอนุรักษ์แหล่งปลา วางไข่แห่งสุดท้ายของเขื่อนเขาแหลมที่ห้วยบีคลี่นี้ ยังมีกลุ่มอาสาสมัครที่มาจากประชาชนในพื้นที่ ที่มองเห็นตระหนักรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการพิทักษ์พื้นที่อันมีความ สำคัญยิ่งนี้ให้อยู่รอดปลอดภัย เพื่อราษฎรในพื้นที่และลูกหลานของเขาเหล่านั้นได้พึ่งพิงอาศัยมีปลากินตลอด ไป สมควรแล้วที่อาร์มตราเครื่องหมายสัญลักษณ์อันสูงส่งของกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ ที่ติดอยู่ที่ไหล่ซ้ายของอาสาสมัครผู้อุทิศตนเสียสละทั้งหลายของสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ เพราะเขาเหล่านั้นคือ.. "ผู้พิทักษ์แห่งลำห้วยบีคลี่" ที่แท้จริง

ระหว่างที่เรือตรวจประมงเขาแหลม๒ เริ่มแล่นมุ่งหน้าเข้าฝั่งที่มองเห็นอยู่ไกลริบๆและทิ้งภาพแพด่านตรวจฯไว้ กลางน้ำอยู่เบื้องหลังเพื่อส่งคณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯขึ้นฝั่งเดินทางกลับนั้น "พี่พโยม" เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันที่ตามมาสมทบเมื่อตอนเที่ยงก็ได้บรรยายถึงอุปสรรค ปัญหา ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นๆของหน่วยฯป้องกันในความพยายามอนุรักษ์ห้วยบี คลี่ให้คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯเพิ่มเติม ทำให้คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้รับความรู้และทราบถึงภารกิจในการปฏิบัติงานของ หน่วยฯป้องกันเพิ่มเติมขึ้น จนเมื่อเรือแล่นแหวกไม้น้ำที่ขึ้นอยู่ริมตลิ่งเข้ามาเทียบจนเกือบถึงขอบ ตลิ่ง แล้วคณะเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันลำเลียงสัมภาระขึ้นรถชมรมฯ ที่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันได้ช่วยเหลือสนับสนุนขับมาจอดรอไว้จากหน่วย ป้องกันฯที่ อ.ทองผาภูมิ

นับจากการเริ่มต้นสนทนาในค่ำคืนหนึ่งของเดือนสิงหาคมที่หน่วยป้องกันและปราบ ปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ ที่ชื่อ "ห้วยบีคลี่" ได้เริ่มเป็นที่รับรู้ของเจ้าหน้าที่ชมรมฯรวมทั้งตำนานและเรื่องราวของ "ห้วยบีคลี่" ที่อุดมสมบูรณ์ในอดีต และกำลังเผชิญวิกฤตปัญหาอย่างหนักหน่วงในปัจจุบันซึ่งเกิดจากปัจจัยปัญหาที่ กำลังรุมล้อมคุกคามรอบด้าน จากการลักลอบทำการประมงผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆรวมทั้งปัญหาแพท่องเที่ยวตก ปลาที่เป็นที่นิยมอย่างมาก ที่ไม่ปล่อยโอกาสให้แม่ปลาในเขื่อนเขาแหลมได้ว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่เพื่อแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติ จนนำไปสู่การประสานงานความร่วมมือในการก่อสร้างด่านตรวจห้วยบีคลี่ ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่ชมรมฯได้ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ด้วยหวังจะช่วยแก้ไขอุปสรรคปัญหาการขาดอุปกรณ์และเครื่องมือ ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการของกรมประมงที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่โดยตรง และเพิ่มพูนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งรัดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสำคัญ

หากแต่ความสำเร็จที่แท้จริงในความพยายามอนุรักษ์ห้วยบีคลี่ที่เปรียบเสมือน หัวใจของเขื่อนเขาแหลมนี้ คงต้องอาศัยความเข้าใจและร่วมมือจากราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่รอบๆอ่างเก็บ น้ำ รวมทั้งความเข้าใจของผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวตกปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขา แหลม ที่จะได้มีส่วนช่วยเหลือในการอนุรักษ์แหล่งแพร่ขยายพันธุ์ปลา ด้วยการพัฒนายกมาตรฐานสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ใช่มุ่งหวังเพียงผล ประโยชน์ในทางธุรกิจถ่ายเดียว นอกเหนือจากความพยายามของกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำที่ ได้ทำหน้าที่อุทิศตนเสียสละอย่างต่อเนื่องยาวนาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยป้องกันฯอย่างแข็งขันภายใต้การนำของหัวหน้า ประเสริฐ มากทรัพย์ ข้าราชการกรมประมงผู้มีวิสัยทัศน์ในการทำงานและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะ รักษาห้วยบีคลี่หัวใจของเขื่อนเขาแหลมไว้ให้ได้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยฯผู้มีความรู้และมีประสบการณ์อันยาวนาน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ความสำเร็จในการก่อสร้างด่านตรวจห้วยบีคลี่เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปลาวางไข่แห่งสุดท้ายของเขื่อนเขาแหลมนี้ หวนให้นึกถึงความสำเร็จในการก่อสร้างปราการทางน้ำ องทั่ง - ห้วยคือ เพื่อการพิทักษ์ลำน้ำแม่กลองเหนือเขื่อนศรีนครินทร์เมื่อสองปีที่ผ่านมา ทั้งสองความพยายามนี้อาจนับเป็นชัยชนะเล็กๆเหนือเขื่อนเขาแหลมและเขื่อนศรีนครินทร์ บนเส้นทางทศวรรษแห่งอนุรักษ์ของ อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ชมรมฯ ที่หวังจะร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของผืนป่าตะวันตกและเทือกเขาตะนาวศรีไว้ ให้ลูกหลานไทยและอนุชนรุ่นต่อไปได้ได้ชื่นชมและพึ่งพิงอาศัย และเพื่อเป็นกำลังใจแก่เพื่อนผู้มีปณิธานอุดมการณ์อนุรักษ์ในพื้นที่ทั้ง หลายได้มีกำลังใจมุ่งมั่น ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นอาศัยใกล้ เคียงเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติร่วมกัน

Share this:

CONVERSATION