image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนวัสดุก่อสร้างประปาภูเขา หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่ง๑๔ เมษายน ๒๕๔๕ ชมรมฯนำส่งและมอบท่อพีวีซี จำนวน ๙๐ เส้น แก่หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่ง ในภารกิจเดียวกับการก่อสร้างระบบวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์แม่น้ำสุริยะ(ห้วยเดอลู) เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างระบบประปาภูเขา โดยการเชื่อมต่อท่อน้ำกับแหล่งน้ำจากห้วยน้ำบนเขาหน้าหน่วยฯ ซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปี แม้ในฤดูแล้ง เพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานของหน่วยฯให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯเกาะสะเดิ่ง ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค นับเป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการทำงานอีกทางหนึ่ง

ในภารกิจครั้งนี้ Mr. David ได้ร่วมภารกิจด้วยและได้ช่วยทำการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แก่หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่งอีกด้วย

Share this:

CONVERSATION