image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์ ศูนย์วิทยุสื่อสารยู่ยี่เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ที่ผ่านมาระหว่างภารกิจนำ   Mr. David     และเจ้าหน้าที่ชมรมฯประชุมหารือ การสนับสนุนงานวิจัยเสือของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ  ชมรมฯได้มอบเครื่องรับโทรทัศน์ แบตเตอร์รี่ขนาด ๑๐๐ แอมป์ ๑๒ โวลท์ หนึ่งลูก และอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า  (inverter) ขนาด ๓๐๐ วัตต์ เพื่อสนับสนุนศูนย์วิทยุยู่ยี่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พร้อมทั้งนำส่งคืนแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์  (photovoltaic Solar Panel) ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๒ แผง ที่ชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่า ซึ่งชมรมฯได้ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่แก้ไขให้แล้วส่งคืนแก่เขตฯห้วยขาแข้งด้วย  เช่นเดียวกับการซ่อมแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ของเขตฯทุ่งใหญ่ โดยนายต่อเขต เพ็ชรชนะ เจ้าหน้าที่เขตฯห้วยขาแข้งรับมอบไว้ ณ สำนักงานเขตฯห้วยขาแข้งแล้ว

การสนับสนุนมอบเครื่องรับโทรทัศน์ครั้งนี้ สืบเนื่องจากภารกิจ การปรับปรุงศูนย์วิทยุยู่ยี่ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ที่คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้เห็นสภาพความเป็นอยู่และการปฏิบัติหน้าที่ของนาย สถานีศูนย์วิทยุยู่ยี่ที่ต้องอยู่อย่างเดียวดายบนยอดเขาสูงถูกตัดขาดจากโลก ภายนอกโดยสิ้นเชิง จะมีก็แต่เพียงสัญญาณในความถี่วิทยุสื่อสารเท่านั้น ที่ช่วยเชื่อมโยงทั้งข่าวสารต่างๆของหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆของเขตฯห้วยขาแข้ง ผ่านสัญญาณวิทยุสื่อสารไปยังสถานีวิทยุอื่นๆในความถี่วิทยุสื่อสารและโลกภาย นอก ชมรมฯจึงให้การสนับสนุนเครื่องรับโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์แก่ศูนย์วิทยุยู่ยี่ เพื่อที่นายสถานีผู้ปฏิบัติหน้าที่บนยอดเขาแห่งนี้จะได้รับรู้ข่าวสารจากโลก ภายนอกได้ และเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งด้วย

Share this:

CONVERSATION