image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การสนับสนุนเสบียงอาหาร, ยาและเวชภัณฑ์, น้ำมันเชื้อเพลิง, ฯลฯ ครั้งที่ ๖ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ นายมณฑล มาปรีดา"โก้" และนายธวัชชัย เอี๊ยวตระกูล"ตุ้ย" เจ้าหน้าที่ชมรมฯได้นำส่ง"หมาแดง"และจักรยานยนต์ไปยังหน่วยฯเซซาโว่ เพื่อสนับสนุนเสบียงครั้งที่๕ และยานพาหนะแก่ทีมงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ของชมรมฯ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามที่ทุกฝ่ายมุ่งหวัง

สำหรับจักรยานยนต์ยี่ห้อ Kawasaki รุ่น Tuxido นี้ ชมรมฯได้รับมอบมาจากนายอโนทัย ถวัลย์เสรีวัฒนา "หมอโน" เพื่อสนับสนุนภารกิจชมรมฯในการดำเนินโครงการและกิจกรรมอนุรักษ์เขตฯทุ่งใหญ่ หลังจากที่นายดาบชาติชาย ลพสถิตย์"ดาบเต๋อ" ทำการปรับปรุงเครื่องยนต์และยกสูงช่วงล่างแล้วจึงช่วยกันยกใส่กระบะหลัง "หมาแดง" มาพร้อมกันกับน้ำมันโซล่าจำนวน ๑๒๐ ลิตร และเสบียงอาหารสนับสนุนทีมวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่อีกหนึ่งลังด้วย เพื่อร่วมสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่อีกแรงหนึ่ง ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่แล้ว ชมรมฯจะได้ทำการมอบจักรยานยนต์คันนี้แก่จุดสกัดพุจือ ซึ่งอยู่ในส่วนบริหารของศูนย์พิทักษ์ป่าที่หนึ่ง หน่วยพิทักษ์ป่าจะแก เพื่อเขตฯทุ่งใหญ่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานต่อไป

สำหรับ "หมาแดง" ที่เข้าประจำการตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการอนุรักษ์เขตฯทุ่งใหญ่ตลอดช่วงทศวรรษแรกหลังการก่อตั้งชมรมฯ ขนส่งเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกว่าร้อยเที่ยวน้ำหนักรวมกว่าร้อยตัน ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่อีกครั้ง หลังจากที่ได้หยุดพักยาวหลังเสร็จสิ้นภารกิจครั้งสุดท้ายในการสนับสนุนการวิ่งทางไกลทุ่งใหญ่-กาญจนบุรี ของอดีตหัวหน้าไพบูลย์และเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ เมื่อปี ๒๕๔๗ แล้ว และได้"ดาบเต๋อ" ช่วยทำการควบคุมดำเนินการซ่อมบำรุงเรื่อยมาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๙ และเสร็จทันกับการดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่แปลงที่สอง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ส่วนที่เหลือดำเนินไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และหลังเสร็จสิ้นภารกิจงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่แล้ว "หมาแดง" ก็จะประจำการอยู่ที่หน่วยฯมหาราชทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของเขตฯทุ่งใหญ่ต่อไป

Share this:

CONVERSATION