image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนการซ่อมและมอบคืนเครื่องวิทยุสื่อสารแก่หัวหน้าหน่วยฯมหาราชเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ ชมรมฯได้มอบคืนเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน ๕ เครื่องคืนแก่นายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เพื่อส่งคืนแก่หน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆของเขตฯทุ่งใหญ่ให้นำกลับไปใช้งาน หลังจากที่ชมรมฯได้ทำการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่แก้ไขทั้งหมดแล้ว

สาเหตุส่วนใหญ่ของการบกพร่องนั้น ส่วนมากเกิดจากความไม่ระมัดระวังหรืออุบัติเหตุ เช่นทำเสาวิทยุหัก เครื่องตกพื้น หรือตกน้ำระหว่างการปฏิบัติงานลาดตระเวน ฯลฯ ซึ่งต่างกับการบกพร่องของเครื่องวิทยุสื่อสารประจำหน่วยฯที่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการต่อสายไฟกลับขั้ว ทำให้เครื่องวิทยุฯเกิดไฟลัดวงจรทำให้แผงวงจรและชิ้นส่วนอีเลคทรอนิคส์ไหม้เสียหาย

ในแต่ละปี มีเครื่องวิทยุสื่อสารจำนวนมากที่ชมรมฯสนับสนุนการซ่อมบำรุงแก่เขตฯทุ่งใหญ่ ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดงบประมาณของเขตฯทุ่งใหญ่ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งเครื่องวิทยุสื่อสารเป็นอุปกรณ์เครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก นายช่างสุภชัย อู่ตะเภา HS7-CEJ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยุสื่อสารชมรมฯจึงได้ทุ่มเทการซ่อมบำรุงเครื่องวิทยุสื่อ สารแก่เขตฯทุ่งใหญ่ต่อเนื่องเสมอมาหลายปี เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานลาดตระเวนและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เขตฯทุ่งใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในงานป้องกันปกป้องธรรมชาติและสัตว์ป่าของผืนป่าทุ่งใหญ่ให้ รอดพ้นจากปัจจัยคุกคามต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามจากผู้แอบลักลอบล่าสัตว์ป่าที่ไม่มีวันวางใจได้

Share this:

CONVERSATION