image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนการซ่อมบำรุงและจัดหาวิทยุสื่อสารหน่วยฯทิไล่ป้าเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ ระหว่างเดินทางภารกิจการขนส่งวัสดุก่อสร้างระบบประปาภูเขา  หน่วยฯทิไล่ป้า ชมรมฯส่งคืนเครื่องวิทยุสื่อสาร หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยเดอลู(แม่น้ำสุริยะ) และหน่วยฯแม่กะสะ ที่ชำรุดบกพร่อง ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งชมรมฯได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดยนายสุชาติ พนาอุดม เจ้าหน้าที่จุสกัดลังกาเป็น ผู้รับมอบเพื่อนำส่งหน่วยฯต่อไป ซึ่งเครื่องวิทยุสื่อสารที่ชมรมฯได้ส่งคืนแก่หน่วยฯทั้งสองนี้เป็นสองใน จำนวนสี่เครื่องที่ชมรมฯสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และส่งคืนแก่หน่วยฯในภารกิจครั้งนี้ ตามโครงการสนับสนุนพิทักษ์ป่า ในการบรรเทาช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องวิทยุสื่อสารของ พิทักษ์ป่าที่ชมรมฯ เริ่มดำเนินการมาเรื่อยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒  และในภารกิจครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชมรมฯ ได้ทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จุดสกัดลังกาที่ชำรุดบกพร่อง เนื่องจากความประมาทไม่ระมัดระวังในการใช้งานอุปกรณ์ โดยทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมการประจุไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ตัวใหม่ เพื่อให้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์กลับมาทำงานได้ตามปกติดังเดิมอีกครั้ง

Share this:

CONVERSATION