image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การปรับปรุงปราการทางน้ำองทั่ง-ห้วยคือเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ชมรมฯพร้อมด้วยอาสาสมัครได้เดินทางไปภารกิจงานบูรณะซ่อมบำรุงปราการทางน้ำห้วยคือ-องทั่ง ที่ชมรมฯได้สนับสนุนก่อสร้างให้เขตฯทุ่งใหญ่ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๖  ในสมัยหัวหน้าไพบูลย์ เศวตมาลานน์ เพื่อทำหน้าที่ปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แม่น้ำแควใหญ่-ลุ่มน้ำ แม่กลองตอนบน ในสมัยหัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ เนื่องจากทุ่นกั้นลำน้ำที่ติดตั้งไว้เดิมชำรุด และเพื่อตรวจสอบปรับปรุงสภาพของอาคารด่านตรวจปราการทางน้ำ องทั่ง-ห้วยคือ หลังจากที่ได้ทำหน้าที่ปกป้องรักษาธรรมชาติสัตว์ป่าเหนือลำน้ำแควใหญ่ลุ่มน้ำแม่กลองตอนบนผ่านมาสามปีแล้ว ตามที่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ประจำปราการด่านตรวจฯว่า ทุ่นลอยประจำด่านตรวจฯชำรุดมาตั้งแต่ฤดูฝนที่ผ่านมา

ใน ภารกิจครั้งนี้ ชมรมฯได้ประสานงานและได้รับความสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมง น้ำจืดภาคตะวันตก อ.ศรีสวัสดิ์ กรมประมง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งในการดูแลคุ้มครองรักษาทรัพยากร ธรรมชาติทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ป่าของประเทศในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรี นครินทร์ และได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งเสมอมา อีกทั้งยังได้ร่วมมือประสานงานในกิจกรรมอนุรักษ์ของชมรมฯในผืนป่าตะวันตก ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันฯอย่างต่อต่อเนื่อง เรื่อยมา และในภารกิจครั้งนี้หัวหน้าฯวีระ รัตนจินดา ยังได้อนุเคราะห์จัดทำอาหารมื้อเช้าเลี้ยงคณะเจ้าหน้าที่ฯก่อนออกเดินทางด้วย

หลังจากคณะเจ้าหน้าที่ฯเดินทางมาถึงจุดตรวจกลางน้ำของอุทยานแห่งชาติเขื่อน ศรีนครินทร์ บริเวณสามประสบ ซึ่งเป็นจุดที่มีลำน้ำสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ ลำขาแข้ง ลำห้วยพลู และลำแม่กลอง จึงได้หยุดเรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในคณะเจ้าหน้าที่ฯได้ขึ้นแพเพื่อพักผ่อน หลังจากที่นั่งอยู่ในเรือมาเป็นระยะเวลานาน บังเอิญพบกองไม้ที่ถูกเลื่อยกองไว้อยู่หน้าแพจุดตรวจ สอบถามเจ้าหน้าที่ประจำแพจุดตรวจได้ความว่า เป็นไม้ที่ยึดมาจากผู้ลักลอบเลื่อยในพื้นที่เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้มักยึดจับกุมได้อยู่เนืองๆ ส่วนมากผู้ลักลอบเลื่อยไม้มักจะแอบซุกไม้ที่เลื่อยมาไว้ในเรือแล้วเอาวัสดุ ข้าวของอื่นสุมทับไว้ ที่ผนังด้านหน้าแพด่านตรวจมีป้ายประกาศอัตราโทษของการกระทำผิดกฎหมาย ๑๑ ข้อ ซึ่งน่าจะได้รับการชำระปรับปรุงได้แล้ว เนื่องจากอัตราโทษปรับในการกระทำผิดราคาต่ำเกินไป จนแทบไม่มีผลใดๆกับผู้แอบลักลอบกระทำความผิดเกรงกลัวหรือยำเกรงในปัจจุบัน แล้ว

เมื่อคณะเจ้าหน้าที่ฯออกเดินทางต่อจากแพด่านตรวจกลางน้ำได้สัก ครู่ ก่อนจะถึงโบสถ์สเตนเลส ก็ผ่านหน่วยป้องกันอุทยานสามประสบ ที่หน้าหน่วยฯนี้เองพบแพไม้สองหลังที่ต้องคดีและถูกยึดมาจอดไว้นานแล้วที่ หน้าหน่วยฯและไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด จนแพไม้หลังหนึ่งยุบทรุดตัวลงกองอยู่ข้างตลิ่งลำน้ำหน้าอาคารหน่วยฯ รอเวลาฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึงพัดกองเศษไม้ไปกับสายน้ำของลำน้ำแม่กลองต่อ ไป น่าเสียดายที่หากแม้นสามารถนำวัสดุไม้ของแพทั้งสองหลังที่ชำรุดนี้มาใช้ ประโยชน์ ในการก่อสร้างแพด่านตรวจสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงาน ในการป้องกันรักษาพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นที่ต้องการของหน่วยงาน ป่าไม้และหน่วยงานอื่นๆแล้ว ก็คงจะดีไม่น้อย อย่างน้อยก็ยังดีกว่าปล่อยให้วัสดุไม้ที่น่าจะนำมาใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ ให้จมหายไปกับสายน้ำอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี้

จนเมื่อก่อนเที่ยง คณะเจ้าหน้าที่ฯเดินทางถึงปราการทางน้ำองทั่ง-ห้วยคือ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งลำน้ำแควใหญ่ด้านเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งฝั่งตรงข้ามกันมีแพด่านตรวจของเขตฯห้วยขาแข้งตั้งอยู่ หน่วยงานทั้งสองนี้มีหน้าที่ร่วมกันรับผิดชอบควบคุมดูแลป้องกันรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่เหนือลำน้ำแม่กลองตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่งดงามและยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ทาง ธรรมชาติไว้ได้ ผู้ที่สัญจรเดินทางผ่านมาทางน้ำจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่ง ชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่างเคร่งครัด ในปี ๒๕๔๖ สมัยนายสมชัย เพียรสถาพร ดำรงตำแหน่งอธิบดีฯ ได้มีคำสั่งให้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองตอนบนช่วงที่ต้องผ่านปราการทางน้ำองทั่ง-ห้วยคือ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ผู้ที่จะเดินทางผ่านเข้าไปจะต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานฯเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อสงวนรักษาระบบนิเวศและพื้นที่เหนือลำน้ำแม่กลองตอนบนช่วงสุดท้ายให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้

เมื่อเรือเทียบปราการด่านตรวจฯแล้ว สัมภาระ อุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุที่ขนส่งมาจึงถูกลำเลียงขึ้นแพด่านตรวจ แล้วฝ่ายช่างจึงทำการสำรวจอุปกรณ์เครื่องมือประจำอาคารอย่างรวดเร็ว แล้วจึงทำการติดตั้งหิ้งบูชาพระพุทธรูปพร้อมนิมนต์พระบูชาประดิษฐานประจำ อาคารด่านตรวจฯ เพื่อเป็นที่สักการะและสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำ ปราการฯด่านตรวจ ซึ่งพระพุทธรูปบูชาองค์นี้เป็นหนึ่งในสามองค์ที่หมออโนทัยได้รับเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครมอบให้แก่เขตฯทุ่งใหญ่จำนวนสององค์ ประดิษฐานที่สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" และปราการด่านตรวจองทั่ง-ห้วยคือ เขตฯทุ่งใหญ่ ส่วนองค์ที่สามประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์วิทยุสื่อสารยู่ยี่ เขตฯห้วยขาแข้ง

หลังจากงานติดตั้งหิ้งบูชาพระพุทธรูปเสร็จสิ้นแล้ว ช่างอั๋นจึง ได้ทำการซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าซึ่งได้พลังงานจากอุปกรณ์ระบบพลังงานแสง อาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาอาคาร ซึ่งถูกทำลายจนชำรุดใช้งานไม่ได้ สาเหตุจากผู้ลักลอบจับสัตว์น้ำไม่พอใจในความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ประจำด่าน ตรวจฯ แอบลักลอบขึ้นด่านตรวจปราการทางน้ำฯในช่วงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้ารักษาด่าน ตรวจฯอยู่ เนื่องจากออกไปปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนจับกุมผู้ลักลอบกระทำความผิด และไดตัดทำลายระบบไฟฟ้าในอาคารด่านตรวจฯรวมทั้งขโมยทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ไปด้วย

ระหว่างที่ช่างอั๋นและเจ้าหน้าที่ฯกำลังดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอยู่นั้น เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครอีกส่วนหนึ่งก็ดำเนินการประกอบทุ่นลอยไฟเบอร์ เพื่อใช้ติดตั้งขวางกั้นลำน้ำเพื่อแจ้งเตือนให้ยานพาหนะที่สัญจรผ่านทางน้ำ ได้เป็นที่สังเกต ทุ่นลอยที่ได้ทำการติดตั้งไว้เมื่อครั้งแรกที่ได้รับความสนับสนุนจากหมอมานะและพี่ประเสริฐขน ส่งมาจาก อง บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร นั้น เป็นทุ่นถังพลาสติกที่มีอายุการใช้งานสั้น ไม่คงทนต่อสภาพการใช้งานในน้ำที่ต้องถูกแสงแดดแผดเผาเป็นระยะเวลานาน ในที่สุดก็กรอบชำรุดทะลุเสียหาย และอีกส่วนหนึ่งถูกราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ลักลอบตัดไปเพื่อใช้ เป็นถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ในภารกิจครั้งนี้ชมรมฯได้จัดงบประมาณจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อซื้อทุ่นลอยไฟเบอร์กลาสจากร้านค้าอุปกรณ์จับปลาทะเลที่ จ.สมุทรสาคร จำนวน ๑๐๐ ลูก ซึ่งเป็นวัสดุที่ชาวเลนิยมใช้ผูกอับอวนลากหรือตาข่ายในการทำประมงในทะเล เนื่องจากมีความคงทนแข็งแรงอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อทำราวทุ่นลอยประจำปราการด่านตรวจฯใหม่ โดยทิ้งระยะห่างระหว่างลูกทุ่นลอยแต่ละลูกสองเมตรและสลับสีทุกจำนวนห้าลูก เพื่อให้เป็นที่สังเกตได้ชัดเจน และครอบคลุมความกว้างประมาณสองร้อยเมตรของลำน้ำแควใหญ่ลุ่มน้ำแม่กลองตอนบน ช่วงที่ปราการด่านตรวจฯตั้งอยู่นี้

ในภารกิจครั้งนี้นอกจาก Mr. David จะได้ร่วมเดินทางและร่วมกิจกรรมด้วยแล้ว ยังมีอาสาสมัครซึ่งเป็นเพื่อนของหมอมานะและพี่ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าว ไอทีวี อีกสองท่าน ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมช่วยติดตั้งทุ่นลอยประจำด่านตรวจฯในครั้งนี้ด้วย จนเมื่องานร้อยเชือกผูกทุ่นจำนวนสองร้อยลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่างอั๋นซึ่งเสร็จจากการซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าจึงได้โยนพวงทุ่นลอยลงแม่น้ำ แล้วเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เหลือจึงได้ว่ายลงไปในแม่น้ำเพื่อทำการติด ตั้งพวงทุ่นลอยกับสายสะลิงและแนวทุ่นไม้ไผ่ โดยมีนายนิทัศน์ สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ชมรมฯจาก อ. ศรีสวัสดิ์ ที่ร่วมเดินทางมาสมทบในภารกิจครั้งนี้และพี่ประเสริฐ เลิกบางพลัด ผู้ชำนาญทางน้ำช่วยกันพายเรือเล็กลากจูงสายร้อยพวงทุ่นไฟเบอร์กลาสข้ามลำน้ำไปยังฝั่งห้วยขาแข้ง ในขณะที่ "พี่หมู" เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันฯนำเรือเครื่องเข้าสมทบช่วยทำการติดตั้งทุ่นลอยไฟ เบอร์อยู่ที่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำพร้อมกับเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ด้วย

เมื่อภารกิจการติดตั้งทุ่นลอยไฟเบอร์กลาสประจำด่านตรวจฯเสร็จสิ้นแล้ว ชมรมฯจึงได้ทำการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ไฟสปอตไลท์ แบตเตอร์รี่ใหม่ สีและอุปกรณ์ทาสี แก่เจ้าหน้าที่ประจำปราการด่านตรวจฯ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสนี้ด้วย

จนเมื่อภารกิจในครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ฯจึงได้กินมื้อเที่ยงที่หัวหน้าฯวีระ รัตนจินดา ได้อนุเคราะห์สนับสนุนอีกมื้อร่วมกัน ซึ่งยังความซาบซึ้งในน้ำใจของข้าราชการกรมประมงท่านนี้เป็นอย่างมาก ก่อนคณะเจ้าหน้าที่ฯออกเดินทางกลับเมื่อเวลาเกือบบ่ายสามโมงในวันเดียวกันนั้น

ภารกิจการปรับปรุงปราการด่านตรวจองทั่ง-ห้วยคือ ครั้งนี้ลุล่วงสำเร็จตามแผนงานได้จากความร่วมมือสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ ชมรมฯและอาสาสมัคร ตลอดจนเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดกรม ประมง ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประจำปราการด่านตรวจฯมีขวัญและกำลังใจเพิ่มพูนขึ้น ที่แม้จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ห่างไกลและยากจะเข้าถึง ความสนับสนุนช่วยเหลือก็ยังเดินทางมาถึงได้ เช่นเดียวกับหน่วยฯอื่นๆที่ตั้งอยู่ทั่วผืนป่าตะวันตก ดังเช่นที่ชมรมฯและอาสาสมัครได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่าน กิจกรรมและโครงการอนุรักษ์ต่างๆตลอดทศวรรษ ที่ผ่านมา และจะช่วยให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในการทำหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องรักษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเหนือลำน้ำแม่กลองและในผืนป่าตะวันตก เพื่อประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยและแผ่นดินไทยที่รักของทุกท่านตลอดไป

Share this:

CONVERSATION