image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

หอฝัน


จากเศษซาก แก่นไม้ ในไพรป่า
กลางพนา ห่างไกล สุดปลายฝัน
ผ่านเวลา ทุ่มเท นับหมื่นวัน
ไม่แปรผัน มั่นคง อุดมการณ์

จากแรงงาน หยาดเหงื่อ ท่วมผืนป่า
กอปรศรัทธา ปณิธาน ที่ “สืบ” สาน
ก่อกำเนิด หอดาวเทียม ต้นตำนาน
เชื่อมประสาน ป่าตะวันตก มรดกโลกไทย

ส่งสัญญาณ สื่อสาร ข้ามผืนป่า
พัฒนา การจัดการ ให้ทันสมัย
ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง จะก้าวไกล
มิติใหม่ การบริหาร การป้องกัน

ครบวาระ สิบห้าปี มรดกโลก
นับเป็นโชค ผองไทย ได้สานฝัน
ให้ผืนป่า ล้ำค่า เอนกอนันต์
“คง” นานวัน โลกและไทย ตลอดไป

ร้อยกรอง/บินนาน
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

หมายเหตุ: หอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่๑นี้ เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อวันที่ ๖ เดือนกันยายน ๒๕๔๙ ใช้ความพยายามในการก่อสร้างถึง ๑๓ ครั้ง จึงแล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ด้วยกำลังพลเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารแบบสองทางผ่านการสื่อสารระบบดาวเทียมไปยังหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่๒ ที่ตั้งอยู่ที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ข้ามกำแพงขวางกั้นทางภูมิศาสตร์ผืนป่ามรดกโลกในมิติของการสื่อสาร ในวาระครบ ๑๕ ปี ของผืนป่ามรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และวาระครบ ๓๐ ปีของการก่อตั้งสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำซึ่งเป็นสถานีวิจัยสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่และยังประโยชน์ในการเปิดมิติใหม่ในการบริหารจัดการ การป้องกัน ฯลฯ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยคุกคามธรรมชาติและสัตว์ของป่าผืนป่านี้ ที่พลวัตรตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

Share this:

CONVERSATION