image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: ทินวย (สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่) ครั้งที่ ๒๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙: ที่ผ่านมา ระหว่างคณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯเดินทางกลับจากภารกิจการร่วมประชุมกับกองทุนสัตว์ป่าโลก  WWF    ที่หน่วยฯทิไล่ป้า ได้แวะดำเนินการปรับปรุงระบบของวิทยุสื่อสารสถานีวิทยุสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ หน่วยฯทินวย ที่ชมรมฯได้ทำการตรวจสอบเพื่อดำเนินการปรับปรุงไว้ก่อนหน้านี้  เมื่อครั้งภารกิจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาพบว่า แบตเตอร์รี่ และสายอากาศแบบโฟลเด็ดไดโพลแปดสแต็ก ชำรุดใช้งานไม่ได้ และได้ทำการรื้อถอนลงมาจากเสาอากาศเพื่อรอการซ่อมบำรุง และพบว่าสายสัญญาณแบบสายโฟม ๘DFB ขาดชำรุดหลายจุดและน้ำเข้าสายตามจุดชำรุดและข้อต่อ เนื่องจากอายุการใช้งานนานและขาดการบำรุงรักษา อีกทั้งยังมีร่องรอยตัดต่อแก้ไขหลายจุดโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ช่างเทคนิคที่ชำนาญ และไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก

แม้ว่าชมรมฯจะได้ทำ พิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารแก่กรมอุทยานฯและเขตฯทุ่งใหญ่ ที่ยอดเขาพระฤๅษีไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ผ่านมา แต่ก็มิได้หมายความว่าชมรมฯจะยุติการให้ความสนับสนุนการดำเนินงานซ่อมบำรุง ปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารแก่เขตฯทุ่งใหญ่ หากแต่การส่งมอบโครงการดังกล่าวที่ดำเนินการมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ นั้น มีอุปกรณ์เครื่องมือจำนวนมากและมีมูลค่าสูง กอปรกับโครงการดังกล่าวดำเนินการสำเร็จตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนดไว้แล้ว การส่งมอบโครงการดังกล่าวแก่ทางราชการจึงเป็นการมอบโอนอุปกรณ์เครื่องมือ ทั้งหมดในโครงการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ของราชการด้วย เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและใช้งานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อไป

ชมรมฯจึงได้จัดงบประมาณในการจัดซื้อสายสัญญาณแบบสายโฟม ๘DFB จำนวนหนึ่งขดความยาวร้อยยี่สิบเมตร พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งอื่นๆ แล้วดำเนินการติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารของสถานีวิทยุสื่อสาร เขตฯทุ่งใหญ่ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม โดยนายฉลอง จำปาเงิน พิทักษ์ป่าได้จัดเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่จำนวน ๖ นาย ที่มีประสบการณ์ทำงานการดำเนินงานด้านวิทยุสื่อสารร่วมสนับสนุนภารกิจดังกล่าว

ภารกิจการปรับปรุงติดตั้งสายสัญญาณความยาว ๑๒๐ เมตร ที่มีน้ำหนักมากบนเสาวิทยุแบบทาวเวอร์ กายด์ไวร์ (Guyed Wire Antenna Tower) ความสูง ๖๐ เมตร เริ่มต้นเมื่อเวลาเกือบสี่โมงเย็นในขณะที่ยังมีละอองฝนตกปรอยๆ ซึ่งยังความกังวลแก่ทีมเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ปีนเสาวิทยุซึ่งก่อสร้างไม่ ได้มาตรฐานความปลอดภัยมากที่สุดในเขตฯทุ่งใหญ่ต้นนี้เป็นอย่างมาก กล่าวคือ เสาอากาศสองท่อนสุดท้ายไม่มีลวดสลิงยึดรั้งกับมือเสือและฐานยึดเสา เพียงแต่ต่อสวมกันไว้และใช้นอตร้อยคาไว้ และที่ส่วนยอดสุดของเสาวิทยุต้นนี้ ก็สวม tower cap ซึ่งเป็นแผ่นเหล็กสามเหลี่ยมที่ใช้สวมทับปิดหัวเสา และร้อยนอตคาไว้เช่นกัน

ในที่สุด ทีมเจ้าหน้าที่ชุดปีนเสาก็ตัดสินใจที่จะดำเนินงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนภาคพื้นดินจึงช่วยกันคลี่สายเชือกและสายสัญญาณออกจาก ม้วน ในขณะที่ช่างเก่งและนายเบิ้มสวมเข็มขัดนิรภัยและจัดเครื่องมือที่จำเป็น พร้อมทั้งรอกชักใส่กระเป๋าข้างเอว แล้วเริ่มปีนขึ้นเสาวิทยุไปพร้อมๆกันอย่างช้าๆเนื่องจากเสาวิทยุเหล็กมี ละอองฝนทำให้ขั้นเหล็กที่ต้องใช้เท้าวางเหยียบขึ้นไปลื่นและอาจเกิด อุบัติเหตุได้ง่าย ช่างเก่งและนายเบิ้มปีนขึ้นเสาวิทยุโดยหันหน้าเข้าหากัน เพื่อ ถ่วงน้ำหนักเสาไม่ให้เสียสมดุลจากน้ำหนักเจ้าหน้าที่ทั้งสองที่กำลังปีนขึ้น เสาวิทยุไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป ภารกิจการปรับปรุงติดตั้งสายอากาศดำเนินไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนภาคพื้นดินและบนความสูงมีความคุ้นเคยชำนาญงานจากประสบการณ์ก่อนหน้า นี้หลายครั้ง หลังจากเวลาผ่านไปสีสิบนาที ช่างเก่งและนายเบิ้ม ก็ปีนลงจากเสาวิทยุสู่พื้นดินโดยปลอดภัย

เมื่อเจ้าหน้าที่ช่วยกันลากสายสัญญาณเข้าชายคาอาคารห้องวิทยุสื่อสาร และจัดระเบียบสายสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ช่างเก่งจึงทำการเข้าหัวปลายสายสัญญาณแล้วทำการตรวจเช็คสายสัญญาณด้วย เครื่อง swr เพื่อตรวจสอบกำลังของเครื่องวิทยุสื่อสารและการทำงานของสายอากาศและสายสัญญาณ แล้วจึงทำการทดสอบการรับส่งสัญญาณวิทยุกับสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" จนเป็นที่เรียบร้อย เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการปรับปรุงติดตั้งสายสัญญาณสถานีวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ ทำให้สถานีวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่สามารถติดต่อสื่อสารกับสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" ได้โดยตรงอีกครั้ง หลังจากที่ต้องพึ่งพาสถานีวิทยุสื่อสารของด่านตรวจฯทุ่งใหญ่มาหลายเดือน

Share this:

CONVERSATION