image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนมอบวัสดุก่อสร้างห้องน้ำโรงอาหารสำนักงานเขตฯวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ชมรมฯสนับสนุนมอบวัสดุก่อสร้างหินปูนทรายในการก่อสร้างห้องน้ำจำนวน ๒ ห้อง โรงอาหารสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่เพิ่มเติม ตามที่ได้ให้การสนับสนุนกระเบื้องมุงหลังคาโรงอาหารจำนวน ๕๐๐ แผ่น เพื่อก่อสร้างโรงอาหารหลังนี้ เมื่อปี ๒๕๔๖  เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ที่เข้ามาศึกษาธรรมชาติ และการฝึกอบรมฯเข้าค่ายเยาวชนคณะต่างๆ ณ สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่

โรงประกอบอาหารสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่ในปัจจุบัน ได้ทำการปรับปรุงก่อสร้างสมัยหัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ โดยชมรมฯได้ร่วมสนับสนุนวัสดุในการก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ ระหว่างที่ชมรมฯกำลังดำเนิน การก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายเขาพระฤๅษีระยะที่สอง เพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถสถานที่ในการประกอบอาหาร และอำนวยความสะดวกรองรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เดินทางเข้าเขตฯเพื่อศึกษา ธรรมชาติตลอดจนการเข้าค่ายฝึกอบรมต่างๆ ที่มีจำนานมากขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งแต่เดิมเขตฯทุ่งใหญ่ยังไม่มีสถานที่ประกอบเตรียมอาหารถาวรสำหรับหมู่คณะ ที่มีจำนวนมาก การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงโรงประกอบอาหารของสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่นี้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับงานด้านอื่นๆที่ชมรมฯ ร่วมให้การสนับสนุนเขตฯทุ่งใหญ่ในการปรับปรุงพัฒนาเรื่อยมา


Share this:

CONVERSATION