image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าหน่วยฯซับป่าพลูเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ ชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด แก่นายนิรุตย์ ศุภวาร เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยฯซับป่าพลู เขตฯห้วยขาแข้ง เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์วิทยุสื่อสารที่ขาดแคลนแก่เจ้าหน้าที่ฯ ตามโครงการสนับสนุนผู้พิทักษ์ของชมรมฯซึ่ง ได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯได้ใช้ติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตรวจลาด ตระเวนป่า และงานสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่า และเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่นายนิรุตย์ ศุภวาร เจ้าหน้าที่ฯที่ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ร่วมทีมงานปรับปรุงระบบวิทยุ สื่อสารเขตฯห้วยขาแข้ง นอกจากนี้ชมรมฯได้มอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับปีนเสาวิทยุแก่นายปรีดา ชาวโพธิ์คอยนายสถานีวิทยุสื่อสารยู่ยี่ ไว้ประจำศูนย์วิทยุยู่ยี่หนึ่งเส้น นอกเหนือจากเสบียงอาหารเครื่องบริโภคข้าวสารอาหารแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา ฯลฯ แล้วชมรมฯยังได้ทำการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และซ่อมแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น ๑๘ โวลท์จำนวน ๒ แผง ที่วงจรชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่าเมื่อสองปีก่อนอีกด้วย และติดตั้งแบตเตอร์รี่ใหม่ขนาด ๑๐๐ แอมป์ ๒ ลูก พร้อมปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า และมอบไมค์เครื่องวิทยุสื่อสารยี่ห้อ YAESU รุ่น FT - ๒๘๐๐ มูลค่า ๒,๕๐๐ บาท อีกหนึ่งตัวแทนตัวเดิมที่ตกแตกชำรุด

และในโอกาสเดียวกันนี้ ชมรมฯยังได้มอบพระพุทธรูปบูชาที่ได้รับมอบมาจากเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครแก่ นายสถานีศูนย์วิทยุสื่อสาร เพื่อประจำศูนย์วิทยุสื่อสารยู่ยี่ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาด้านตะวันตกของเขตฯห้วยขาแข้ง และนับเป็นศูนย์วิทยุหลักสำคัญของผืนป่าตะวันตก เพื่อเป็นสิริมงคลและที่สักการะแก่นายสถานีวิทยุสื่อสารและเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์วิทยุ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องประจำการปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังบนยอดเขาสูงที่อากาศหนาว เย็นตลอดทั้งปีแห่งนี้พร้อมกับผ้าห่มกันหนาวอีกจำนวนสองผืน เพื่อสนับสนุนขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสื่อสารยู่ยี่

Share this:

CONVERSATION