image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

พิธีอัญเชิญองค์สมเด็จพระนเรศวร โครงการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรเมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ตรงกับขึ้นสี่ค่ำ เดือนสิบสอง หัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด พร้อมด้วยผู้ช่วยฯอนันต์ ศรีผุดผ่อง ผู้ช่วยฯมนตรี แข็งเขตการณ์ ผู้ช่วยฯไพรัช ซุ่นฮั้ว ผู้ช่วยฯสุรเชษฏ์ วันดีเรืองไพศาล และผู้ช่วยฯสาคร สืบสาย พิทักษ์ป่า พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกและอาสาสมัคร ตลอดจนราษฎร ได้ร่วมพิธีอัญเชิญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถิตประทับ ณ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในวาระ ๔๐๐ ปี แห่งการสวรรคต เพื่อความเป็นสิริมงคลและที่สักการะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้า รักษาผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและราษฎรโดยทั่วไป และเพื่อเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้อนุชนรุ่นหลังได้สำนึก ในพระบรมเดชานุภาพและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงมอบผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและ ผืนแผ่นดินไทย ให้เราได้เกิดและอาศัยสืบต่อกันมา

พิธีการอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เริ่มต้นเมื่อหัวหน้าเอิบ เชิงสะอาด พร้อมด้วยครอบครัวเดินทางมาถึงหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช แล้วอาจารย์แหร่ม ทองดอนน้อย ผู้ทำพิธีอัญเชิญพระฤๅษีประทับศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ เมื่อปี ๒๕๔๔  เริ่มพิธีโดยหัวหน้าฯเอิบ ทำความเคารพถวายสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่ประทับชั่วคราว แล้วอัญเชิญองค์สมเด็จฯนำหน้าขบวนไปยังที่ประทับ ณ อาคารสำนักงานหน่วยฯมหาราช ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา โดยนายอำนาจ ฝั่นเฝือ ทำหน้าที่เชิญธงชาติไทย เจ้าหน้าที่ชมรมฯและอาสาสมัคร หามประโคมฆ้องโมง ข้าราชการ พิทักษ์ป่า ลูกจ้างพนักงาน เจ้าหน้าที่ชมรมฯและอาสาสมัคร พร้อมด้วยราษฎร เดินร่วมขบวนอัญเชิญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อเดินขึ้นเขามาถึงที่ประทับแล้วเดินวนทักษิณารอบที่ประทับ ๓ รอบ แล้วหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด อัญเชิญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับบนแท่นที่ประทับ แล้วกราบถวายบังคม แล้วนายอนุวัตร ใจซื่อ เจ้าหน้าที่ชมรมฯอ่านสาสน์พิธี..

สาสน์พิธีอัญเชิญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สถิตประทับ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ใน วาระที่ปี ๒๕๔๘ นี้ ครบ ๔๐๐ ปี แห่งการสวรรคตขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด จึงได้ร่วมกันก่อสร้างที่ประทับฯและอัญเชิญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถิตประทับ ณ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เพื่อเป็นสิริมงคลและที่สักการะแก่ราษฎร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้ารักษาผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแห่งนี้ และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมอบผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและผืนแผ่นดินไทยแก่ปวงชนชาวไทยได้เกิดและ อาศัยสืบต่อกันมาตราบกระทั่งปัจจุบันนี้ ให้อนุชนรุ่นหลังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สืบต่อไป ตราบชั่วกาลนาน..

แล้วนายเทเวศร์ อุตวิชัย ประธานชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วหัวหน้าเอิบ เชิงสะอาด จุดธูปเทียน ถวายสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ช่วยฯอนันต์ ศรีผุดผ่อง จุดธูปเทียนบูชาเทวดา ผู้ช่วยฯสุรเชษฏ์ วันดีเรืองไพศาล ผู้ช่วยฯมนตรี แข็งเขตการณ์ ผู้ช่วยฯไพรัช ซุ่นฮั้ว และผู้ช่วย สาคร สืบสาย จุดธูปเทียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วอาจารย์แหร่ม ทองดอนน้อย เริ่มดำเนินพิธีอันศักดิ์สิทธิ์

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว อาจารย์แหร่ม ทองดอนน้อย ให้พรแก่ผู้ร่วมพิธีและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน แล้วอาจารย์แหร่ม ทองดอนน้อย ได้มอบวัตถุมงคลแก่ผู้ร่วมงานพิธีโดยทั่วกัน และในโอกาสนี้ชมรมฯได้มอบเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่บูชามาจาก ร.๑๑ พัน ๓ รอ. ค่ายเพชรบุรีราชสิรินทร แก่ผู้ร่วมพิธีเพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

ที่ประทับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เกิดจากแรงศรัทธาของหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เจ้าหน้าที่ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกและอาสาสมัคร อาจารย์กิตติพงษ์ สุริยะทองชื่นและคณะประติมากรเวียงฝาง ตลอดจนราษฎรในหลากหลายสาขาอาชีพ ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวร มหาราชที่ทรงมีต่อผืนแผ่นดินไทย จึงได้ร่วมมือช่วยเหลือกันก่อสร้างและอัญเชิญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสถิต ประทับ ณ ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแห่งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบและ ตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระบรมเดชานุภาพ และช่วยกันพิทักษ์ รักษา ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรสืบต่อไป ดังข้อความที่จารึกไว้บนแผ่นหินด้านหน้าที่ประทับฯ

Share this:

CONVERSATION