image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนเสบียงลาดตระเวน หน่วยฯมหาราชเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ชมรมฯได้มอบเสบียงอาหารเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์ แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชและหน่วยฯอื่นๆตามเส้นทาง เพื่อสนับสนุนงานลาดตระเวน และบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืนป่าทุ่งใหญ่ตามโครงการสนับสนุนเสบียงลาดตระเวนของชมรมฯ ที่ได้ดำเนินงานสืบเนื่องเรื่อยมาตามวาระโอกาสต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดูฝนที่การเดินทางต้องประสบอุปสรรคจากเส้นทางทำให้ เสบียงขาดแคลนและส่งผลให้งานลาดตระเวนประสิทธิภาพลดลงตามไปด้วย

Share this:

CONVERSATION