image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

งานสนับสนุนเสบียงอาหาร ครั้งที่ ๒ โครงการสนับสนุนงานลาดตระเวน๑๘-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐: ชมรมฯได้ส่งมอบเสบียงอาหารสนับสนุนงานลาดตระเวนครั้งที่ ๒ รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตามโครงการสนับสนุนงานลาดตระเวนหวังผลสัมฤทธิ์ที่ได้เริ่มต้นขึ้นในปี ๒๕๕๐ โดยได้ส่งมอบเสบียงที่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชและเกิงสะดาสำหรับเจ้าหน้าที่ ลาดตระเวนหน่วยพิทักษ์ป่าสายนอกและชั้นใน

เสบียงอาหารหลักสนับสนุนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนส่วนใหญ่เป็นเสบียง อาหารแห้ง อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากสมาชิกและผู้สนับสนุนชมรมฯ ในภารกิจครั้งนี้ นายมานะ เปาทุย นายอโนทัย ถวัลย์เสรีวัฒนา และนายประเสริฐ เลิกบางพลัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดหาปลากระป๋อง โดยได้รับความอนุเคราะห์ราคาสินค้าเป็นพิเศษจาก บริษัท เคเอ็ฟฟู๊ด ประเทศไทย จำกัดมหาชน ผู้ประกอบการที่ผลิตปลากระป๋องส่งออกต่างประเทศ ส่วนบะหมี่สำเร็จรูปและเครื่องอุปโภคอื่นๆได้รับความสนับสนุนจาก วัดป่ามหาชัยและวัดนางสาว จังหวัดสมุทรสาคร

การคัดแยกเครื่องบริโภค ยาและเวชภัณฑ์จำนวนมากบรรจุลงกล่องเพื่อทำการขนส่ง ได้แรงงานจาก อาสาสมัครรุ่นเยาว์ ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนมาช่วยในการดำเนินงานอีกครั้ง และเมื่อถึงกำหนดการเดินทางแล้ว นายมณฑล มาปรีดา(น้องโก้) และนายสัมฤทธิ์ อาสาสมัครใหม่จึงช่วยทำการขนย้ายลังเสบียงอาหารร่วมร้อยลังขึ้นรถ แล้วออกเดินทางในเช้าวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐

เช่นเดียวกับภารกิจเมื่อ เดือนก่อน ที่ยังเป็นช่วงฤดูไฟป่าที่ยังพบเห็นการจุดไฟเผาไร่ของชาวบ้านและเกษตรกรใน หมู่บ้านต่างๆตามเส้นทางในท้องที่อำเภอทองผาภูมิ รวมทั้งการฟันไม้ในไร่เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำให้เกิดหมอกควันตามหุบเขาอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและเชียงราย ดังที่เป็นข่าวคราวต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอยู่ช่วงก่อนหน้านี้ และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน(Global Warming) ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจด้วย

เช้าวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ หลังจากที่เดินทางถึงหน่วยฯมหาราชเมื่อค่ำวานนี้แล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยฯจึงช่วยกันขนย้ายลังเสบียงลงจากรถเพื่อทำการนับจำนวนและ จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกใช้ นอกจากเสบียงอาหารหลักสนับสนุนงานลาดตระเวนในโครงการสนับสนุนงานลาดตระเวน หวังผลสัมฤทธิ์แล้ว ยังมีเครื่องบริโภคอื่นๆเช่นน้ำพริก น้ำปลา ผักกาดกระป๋อง ฯลฯ เพิ่มเติมมาด้วย ซึ่งหน่วยฯมหาราชที่ต้องมีภารกิจรับรองคณะทำงานต่างๆอยู่เสมอจะได้นำไปใช้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยฯด้วย

การดำเนินงานในโครงการสนับสนุน งานลาดตระเวนหวังผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาสองปีนี้ จะช่วยเพิ่มพูนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเขตฯ ทุ่งใหญ่  เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานลาดตระเวนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นสมดัง ที่ทุกฝ่ายมุ่งหวัง ซึ่งสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศ ไทย โดย ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ได้ร่วมให้การสนับสนุนด้วยการจัดสรรงบประมาณจำนวนมากจัดการฝึกอบรมเทคนิคการ ลาดตระเวนเก็บข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ทั้งด้านตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งเขตฯห้วยขาแข้งตลอดปีที่ผ่านมาด้วย

ในส่วนการจัดหาเสบียง อาหารสนับสนุนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนนี้ ชมรมฯได้รับความสนับสนุนจากสมาชิกและผู้สนับสนุนหลายฝ่าย รวมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ที่มุ่งหวังผลักดันให้การดำเนินโครงการนี้ประสบความสำเร็จ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของงานลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่ง ใหญ่ในมิติต่างๆ ให้ยังประโยชน์แก่งานป้องกันธรรมชาติสัตว์ป่าในพื้นที่ตลอดจนข้อมูลต่างๆที่ ได้จากการปฏิบัติงานซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาฐานข้อมูลในงานวิชาการและงาน วิจัยเขตฯทุ่งใหญ่ในอนาคต


Share this:

CONVERSATION