image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามแปลงที่ ๒ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ตอนที่ 2นับแต่วันเริ่มต้นในการดำเนินงานปฏิบัติการภาคสนามงานวิจัยเสือทุ่งใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่ผ่านมาตราบกระทั่งถึงวันเริ่มต้นงานสำรวจในแปลงวิจัยที่๒นี้ อาจกล่าวได้ว่าสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี" ที่อยู่บนยอดเขาไกลจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการ ดำเนินงานวิจัยฯนี้อยู่เบื้องหลัง ทำหน้าที่ควบคุมสัญญาณวิทยุในความถี่เหนือน่านฟ้าเขตฯทุ่งใหญ่ รับ-ส่ง ข่าวสารของเจ้าหน้าที่ทีมเสือและช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัยนี้ตามข่าว สารคำสั่งจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร รวมทั้งแจ้งข่าวประสานความช่วยเหลือแก้ไขเหตุวิกฤตที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในระหว่างการดำเนินงานที่ผ่านมา

เครื่องวิทยุสื่อสารจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญจำเป็นของเจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่ง ใหญ่ และเป็นเรื่องที่ไม่เป็นการฉลาดรอบคอบเลย หากจะมีเจ้าหน้าที่หรือนักวิจัยใดเดินเท้าเข้าป่าทุ่งใหญ่โดยไม่พกพาเครื่อง วิทยุสื่อสารติดตัวไปด้วยในปัจจุบัน เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดหมายหรืออยู่ในช่วงเวลาวิกฤตอันตรายที่อาจมีภัย ถึงชีวิตด้วยแล้ว เครื่องวิทยุสื่อสารอาจเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเพียงอย่างเดียวในผืนป่านี้ ที่จะเชื่อมต่อผ่านช่องทางการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพเชื่อถือได้มากที่สุด เพื่อขอความสนับสนุนช่วยเหลือ

และ ในช่วงก่อนการปฏิบัติงานวิจัยในแปลงที่สองนี้ ชมรมฯได้ส่งเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารชมรมฯเข้าดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี" ให้มีขีดความสามารถแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ด้วยการติดตั้งเครื่องวิทยุสื่อสารและสายสัญญาณรุ่นใหม่รวมทั้งปรับปรุงระบบ พลังงานขับเคลื่อนสถานีด้วย เพื่อเสถียรภาพและหลักประกันมั่นคงที่เชื่อถือได้ของระบบการสื่อสารเขตฯทุ่ง ใหญ่ ให้การติดต่อสื่อสารของชุดปฏิบัติงานทีมเสือที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนป่า เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างราบรื่นตลอดการดำเนินงานวิจัยเสือครั้งนี้

นอกจากอุณหภูมิที่หนาวเย็น"เลขตัวเดียวต่ำสิบ" ที่ปกคลุมพื้นที่เซซาโว่ในช่วงฤดูหนาวระหว่างการดำเนินงานวิจัยแปลงที่สองนี้แล้ว บรรยากาศของการดำเนินงานวิจัยในช่วงครึ่งหลังในพื้นที่หน่วยฯเซซาโว่นั้น เป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ช่วยฯแหล่ ผู้มากด้วยประสบการณ์ความรู้ได้พยายามถ่ายทอดวิชาการความรู้ในการทำงานด้าน ต่างๆแก่เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่อย่างไม่รู้จักเบื่อหน่าย ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานในภาคสนามหรือเมื่อยาวว่างเว้นเมื่ออยู่ ในที่ตั้งหน่วยฯ

วิชาความรู้ที่ผู้ช่วยฯแหล่ได้ถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นวิชาการพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น วิชาแผนที่ จีพีเอส(GPS) ซึ่งส่วนใหญ่ของเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ล้วนเคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้วทั้งสิ้น แต่วิชาความรู้จากการฝึกอบรมต่างๆส่วนมากแล้วก็จะละลายหายไปในเวลาไม่นานนัก ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดโอกาสในการฝึกฝนการใช้งาน

จึงนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ได้โอกาสนำความรู้ที่ เคยได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้งานระหว่างการดำเนินงานวิจัยเสือครั้งนี้ และได้รับคำชี้แนะเพิ่มเติมในการทบทวนวิชาความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์เครื่อง มือภาคสนามจากผู้ช่วยฯแหล่อีกครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ ในการฝึกฝนการบันทึกจัดทำข้อมูลพื้นฐานในระหว่างการปฏิบัติงานภาคสนามครั้ง นี้ด้วย

เรื่องน่ายินดีที่ชัดเจนเรื่องหนึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่า เขานางรำ ได้มาร่วมการดำเนินงานภาคสนามวิจัยเสือในเขตฯทุ่งใหญ่ครั้งนี้คือ ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานที่พัฒนาขึ้นเป็นลำดับจากความ ใกล้ชิดในการทำงานและอยู่อาศัยด้วยกันเพียงชั่วเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านไป คล้ายดังราวกับว่าได้รู้จักคุ้นเคยกันมานานนับปี จนทำให้รู้สึกว่ามิตรภาพความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดจากความร่วมมือในการดำเนิน งานวิจัยนี้ มีค่าไม่ยิ่งหย่อนกว่าผลงานวิชาการที่คาดหวัง ที่ช่วยจรรโลงสืบสานงานวิจัยและอุดมการณ์อนุรักษ์ของสองผืนป่ามรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ให้ยั่งยืนสืบต่อไป

อาจเป็นด้วยอุปนิสัยที่ตรงไปตรงมาและเปิดเผยของผู้ช่วยฯแหล่ หรืออาจเป็นเพราะอุดมการณ์ความคิดจิตวิญญาณอนุรักษ์ที่ฝังลึกอยู่ในใจ และได้สื่อสารถ่ายทอดออกมาผ่านบทวิพากย์ บทกวี และคำพูดในการสนทนาไปยังหมู่พี่น้องเพื่อนพ้องผู้ร่วมงานชาวทุ่งใหญ่ จึงเป็นเหตุให้ผู้ช่วยฯแหล่เป็นอีกหนึ่งในความทรงจำของ "ชาวทุ่งใหญ่" และกล่าวขานถึงว่าเป็นผู้ที่รักและหวงแหนธรรมชาติผืนป่าทุ่งใหญ่อย่างแท้จริงอีกผู้หนึ่ง

ขออำนาจศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ ที่ปกปักรักษาสัตว์ป่าและผืนป่าแห่งนี้ ได้อำนวยพรให้อุดมการณ์อนุรักษ์ที่มั่นคงของผู้ช่วยฯแหล่ ในการอุทิศตนพิทักษ์รักษาผืนป่าทุ่งใหญ่นี้ให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวง และความสัมฤทธิ์ผลในความพยายามของคณะเจ้าหน้าที่นักวิจัยที่กำลังดำเนินงาน สำคัญอยู่นี้ จงบังเกิดขึ้นสมดังเจตนารมณ์ที่ทุกฝ่ายมุ่งหมาย

Share this:

CONVERSATION