image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

รายงานการส่งมอบด่านตรวจห้วยบีคลี่


เรียน หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (คุณวีระ รัตนจินดา)


สืบ เนื่องจากการที่ นายประเสริฐ มากทรัพย์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ ได้นำเจ้าหน้าที่ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกเข้าตรวจสอบพื้นที่ห้วยบีคลี่ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ ทำให้ชมรมฯได้ทราบถึงความสำคัญและปัญหาของห้วยบีคลี่ พื้นที่ประกาศเป็นเขตรักษาพืชพันธุ์ และแหล่งปลาวางไข่แห่งสุดท้ายของเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งความพยายามในการอนุรักษ์ป้องกันพื้นที่แห่งนี้เป็นหัวใจของภารกิจของ หน่วยป้องกันและปราบปรามฯเขื่อนวชิราลงกรณ และนำไปสู่โครงการก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำ ในโครงการอนุรักษ์ห้วยบีคลี่

และ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ หลังจากที่นายเทเวศร์ อุตวิชัย ประธานชมรมฯได้ทำการออกแบบและมอบแบบแปลนก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำห้วยบีคลี่ แก่ชมรมฯแล้ว งานก่อสร้างด่านตรวจฯระยะแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดนครปฐม บนที่ดินของ สส.สมพัฒน์ แก้วพิจิตร ซึ่งมีนายดาบชาติชาย ลพสถิตย์ เป็นผู้ดูแล และได้ให้การสนับสนุนการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างระยะแรกพร้อมทั้งให้ความ อนุเคราะห์เครื่องมือ ไฟฟ้าและวัสดุในการก่อสร้างจำนวนหนึ่ง

ด้วย ความช่วยเหลือของสมาชิกและผู้สนับสนุนชมรมฯ วัสดุก่อสร้างโครงสร้างด่านตรวจฯจึงทยอยส่งเข้ายังพื้นที่ก่อสร้าง แล้วนายเทอดศักดิ์ ภัทรวาณี หัวหน้างานฝ่ายช่างชมรมฯและคณะช่างก่อสร้างจึงได้เริ่มต้นงานก่อสร้างตามแบบ เรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และเมื่องานก่อสร้างระยะแรกแล้วเสร็จ จึงได้ทำการขนย้ายโครงสร้างด่านตรวจฯ พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุก่อสร้างมายังหน่วยป้องกันเขื่อนที่สี่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เพื่อทำการก่อสร้างในระยะสุดท้าย

แล้วงานก่อ สร้างในระยะสุดท้ายก็ดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมา ด้วยการสนับสนุนขนส่งวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่องอีกหลายเที่ยว ในที่สุดงานก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำห้วยบีคลี่ก็แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ รวมระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๑๐ วัน และหลังจากที่ชมรมฯได้ถอนกำลังเจ้าหน้าที่กลับที่ตั้งแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯเขื่อนวชิราลงกรณก็นำเรือมาลากจูงด่านตรวจฯมาเก็บ รักษาไว้ที่หน่วยป้องกันฯเพื่อรอการลากจูงไปประจำยังพื้นที่เป้าหมายต่อไป

ด่าน ตรวจสัตว์น้ำห้วยบีคลี่นี้มีขนาด ๖ x ๗.๒๐ เมตร ทุ่นลอยใต้อาคารใช้ถังบรรจุน้ำมันเชื่อมต่อกันจำนวน ๕ แถว แถวละ ๕ ลูกใช้เหล็กปูยึดเชื่อมทุ่นลอยและเป็นโครงสร้างรับพื้นอาคาร โครงสร้างอาคารเป็นเสาเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด ๔ x ๔ นิ้ว พื้นอาคารปูด้วยแผ่นวีวาร์บอร์ด(vevar board) ขนาด ๑๖ มิลลิเมตร ผนังใช้แผ่นเมกะบอร์ดกันน้ำ ขนาด ๖ มิลลิเมตร หลังคาสูงจากพื้น ๓ เมตร มุงด้วยแผ่นเมทัลชีท(metal sheet) ชายหลังคาสูงจากพื้น ๒ เมตร กันสาดหน้าติดตั้งแผ่นโพลีเมอร์คาร์บอเน็ตสีน้ำเงิน ทางเดินรอบอาคารกว้าง ๖๐ เซนติเมตร ปูด้วยไม้เนื้อแข็ง ด้านหลังอาคารก่อสร้างห้องน้ำพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ มุมกันสาดหน้าอาคารทั้งสองด้านติดตั้งสัญญาณไฟเตือน บนหลังคาด้านซ้ายติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า พร้อมแบตเตอร์รี่ขนาด ๗๕ แอมป์ ๒ ลูก บนหลังคาด้านขวาติดตั้งอุปกรณ์รับส่งวิทยุสื่อสาร ในอาคารติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างสามจุดและในห้องน้ำอีกหนึ่งจุด ตัวอาคารทาสีควันบุหรี่ โครงสร้างเหล็กและทุ่นลอยทาสีกันสนิม บนหลังคาด้านหน้าอาคารติดตั้งป้ายชื่อด่านตรวจฯ รวมสิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐ บาท

ด้วยความ ทุ่มเทพยายามและความร่วมมือเสียสละของสมาชิกชมรมฯ อาสาสมัคร ผู้สนับสนุน และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ งานก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำห้วยบีคลี่ ในโครงการอนุรักษ์ห้วยบีคลี่จึงสำเร็จลงตามที่ทุกฝ่ายมุ่งหวัง เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยป้องกันฯเขื่อนวชิ ราลงกรณและราชการ ในการอนุรักษ์ห้วยบีคลี่แหล่งปลาวางไข่แห่งสุดท้ายของเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อเป็นอีกหนึ่งหลักประกันแก่ราษฎรทั้งอำเภอสังขละบุรีและอำเภอทองผาภูมิ ผู้ยากไร้และมีรายได้น้อย ซึ่งอาศัยอยู่รอบๆอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณได้มีปลากินตลอดไป

บัด นี้ ชมรมฯขอส่งมอบด่านตรวจสัตว์น้ำห้วยบีคลี่แก่หน่วยป้องกันและปราบปรามการ ประมงน้ำจืด เขื่อนวชิราลงกรณเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการอนุรักษ์ห้วยบีคลี่ และการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ตลอดจนป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์น้ำและสัตว์ป่า เพื่อประโยชน์แก่ราษฎรและประเทศชาติต่อไป..

ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘
อำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล / อ่านรายงาน

Share this:

CONVERSATION