image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบกล้องดิจิตอลบันทึกภาพ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ชมรมฯ มอบกล้องบันทึกภาพดิจิตอล ยี่ห้อ  SCANHEX   ความละเอียด ๔ ล้านพิกเซล และหน่วยความจำ ขนาด ๑๒๘  MB  พร้อมแท่นชารจ์และแบตตเตอร์รี่ มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท  แก่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานฝ่ายวิชาการเขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อใช้บันทึกภาพธรรมชาติและสัตว์ป่าในเขตฯทุ่งใหญ่ โดยนายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยฯเป็นผู้รับมอบ  กล้อง บันทึกภาพดิจิตอลนี้ เป็นอุปกรณ์เครื่องมือทำงานส่วนหนึ่งของแผนงานสนับสนุนมอบอุปกรณ์เครื่องมือ ในการพัฒนางานด้านวิชาการสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ที่ชมรมฯให้การสนับสนุน ซึ่งจะได้ทยอยจัดหาส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือทำงานที่จำเป็นขาดแคลนเพิ่มเติม ในโอกาสต่อไปเพื่อสนับสนุนงานสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าและงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ใน อนาคต และในโอกาสเดียวกันนี้ ชมรมฯได้ส่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ให้การอบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯอีกด้วย ซึ่งชมรมฯสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดวิทยากรให้การอบรมการใช้งานเครื่อง คอมพิวเตอร์แก่เขตฯทุ่งใหญ่เดือนละครั้ง เพื่อพัฒนาบุคคลากรเขตฯทุ่งใหญ่ ให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลด้านวิชาการสัตว์ป่าของ เขตฯทุ่งใหญ่

Share this:

CONVERSATION